Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe JSW w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 25 770 973 13 550 345 90%
Zysk operacyjny 8 817 369 527 717 1571%
Zysk przed opodatkowaniem 8 807 516 402 799 2087%
Zysk netto 7 115 810 329 843 2057%
Całkowite dochody razem 7 138 530 348 263 1950%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 863 909 297 547 3551%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 629 327 -1 325 058  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -991 044 -376 998  
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 243 538 -1 404 508  
       
Aktywa trwałe 16 090 542 11 372 262 41%
Aktywa obrotowe 6 446 094 3 722 937 73%
Razem aktywa 22 536 637 15 095 199 49%
Kapitał podstawowy 1 251 878 1 251 878 0%
Kapitał własny razem 13 830 996 6 692 467 107%
Zobowiązania długoterminowe 2 703 295 3 465 099 -22%
Zobowiązania krótkoterminowe 6 002 345 4 937 633 22%
Razem zobowiązania 8 705 641 8 402 732 4%
Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596  
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 60,61 2,81 2057%

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

W imieniu swoim jak i całego Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przekazuję w Państwa ręce raport roczny prezentujący wyniki finansowe za 2022 rok, który był rokiem zupełnie nowych wyzwań. Niestabilna sytuacja geopolityczna w Europie spowodowała drastyczne ograniczenie produkcji stali w UE, wyłączano wielkie piece, do tego dochodziły problemy z logistyką. Bardzo trudny był dla nas kwiecień, gdy doszło do katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka. By sprostać dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele Grupy, tak by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Dlatego cieszę się i jestem dumny przedstawiając Państwu raport, który potwierdza silną pozycję Grupy Kapitałowej JSW. Osiągnięte w 2022 roku wyniki finansowe w wysokości blisko 7,6 mld zł, są najwyższe od momentu debiutu JSW S.A. na warszawskim parkiecie. Skonsolidowana EBITDA osiągnęła wartość 10,6 mld zł. Wyprodukowaliśmy 3,2 mln ton koksu, 14,1 mln ton węgla, w tym 11,0 mln ton surowca krytycznego, jakim jest produkowany przez nas węgiel koksowy, niezbędny składnik do produkcji stali, z której powstaje infrastruktura techniczna istotna m.in. dla pozyskiwania i korzystania z czystej energii. Zatem nasz sukces jest także sukcesem idei zielonej transformacji Europy.

Realizujemy założenia strategiczne GK JSW na lata 2022-2030, w tym strategii środowiskowej, dzięki którym neutralność klimatyczną mamy szansę osiągnąć do 2050 roku. Najważniejszym jej elementem jest program Redukcji Emisji Metanu i jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii.

Nie zapominamy również o naszym najbliższym otoczeniu, realizując politykę dobrego sąsiada. Na bieżąco reagujemy i odpowiadamy na potrzeby naszych interesariuszy. Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, które są doceniane przez organizacje eksperckie, zajmujące się propagowaniem i inicjowaniem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2023 roku JSW S.A. obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia firmy. Osiągnięty sukces doskonale udowadnia, jak trafne były decyzje podjęte 30 lat temu, powołujące do życia JSW S.A. Trzy dekady historii naszej Spółki ilustrują tempo i kierunki rozwoju światowej i europejskiej gospodarki, opierającej się na stali.

W tym miejscu dziękuję wszystkim interesariuszom, partnerom biznesowym oraz pracownikom GK JSW za zaangażowanie, profesjonalną współpracę, zaufanie oraz za to, że wspieracie nas w trudnych momentach, których w przeciągu 30 lat działalności było niemało. Szanowni Państwo pamiętajmy, że rekordowe wyniki GK JSW to potwierdzony liczbami wysiłek ponad 30 tysięcy pracowników, którzy swoją ciężką i pełną poświeceń pracą udowadniają, że są najcenniejszym dobrem jakie posiada GK JSW. Dziękuję Wam bardzo.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus