Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe KGHM w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
mln PLN      
Przychody z umów z klientami 28 429 24 618 15%
Zysk netto ze sprzedaży 3 966 4 104 -3%
Zysk przed opodatkowaniem 4 996 6 716 -26%
Zysk netto 3 533 5 169 -32%
Pozostałe całkowite dochody 902 263 243%
Łączne całkowite dochody 4 435 5 432 -18%
Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000  
Zysk na jedną akcję zwykłą 17,67 25,85 -32%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 791 1 963 -9%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 629 -607  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -506 -2 091  
Przepływy pieniężne netto razem -344 -735  
       
Aktywa trwałe 36 707 34 671 6%
Aktywa obrotowe 11 288 8 787 28%
Aktywa razem 47 995 43 458 10%
Zobowiązania długoterminowe 10 311 9 707 6%
Zobowiązania krótkoterminowe 8 009 7 911 1%
Kapitał własny 29 675 25 840 15%

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

rok 2022 zakończyliśmy z ambitnymi projektami i planami inwestycyjnymi, w dobrej kondycji finansowej, ze stabilną produkcją i satysfakcjonującym wynikiem, mimo że był to kolejny dla naszej Spółki rok pełen wyzwań i zmian. Czas niepewności i trudności wynikających z pandemii COVID- 19 niemalże płynnie przeszedł w tragiczny społecznie, politycznie i gospodarczo okres związany z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę i wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą. Na pojawiające się wyzwania i potrzeby zarówno w obszarze biznesowym, jak i w obszarze odpowiedzialności społecznej, odpowiadaliśmy szybko, adekwatnie i przede wszystkim — profesjonalnie i skutecznie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z wynikami Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2022 rok.

STABILNA PRODUKCJA I SOLIDNE WYNIKI

Dzięki olbrzymiej dyscyplinie i zaangażowaniu naszych pracowników, skutecznemu zarządzaniu i perspektywicznemu działaniu osiągnęliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki: utrzymaliśmy zakładane poziomy produkcji miedzi płatnej i srebra, odnotowujemy wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny Grupy. Mimo, że funkcjonowaliśmy w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Agresja Rosji na Ukrainę wpływająca m.in. na ceny metali i surowców energetycznych, niepewna perspektywa gospodarcza Chin, rosnące ceny energii, paliw i żywności, które przełożyły się na wysoką inflację – z tym musieliśmy się zmierzyć i nadal się z tym zmagamy. Istotna część światowego wzrostu dynamiki cen wynika właśnie z rosnących cen nośników energii, które są często nieodłącznym czynnikiem kosztowym w całej gospodarce, w tym w sektorach wydobywczym i przetwórstwa metali.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za rok 2022 to już kwota 33,8 mld zł, czyli 13,3% więcej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 8,9 mld zł, a zysk netto za cały 2022 rok 4,8 mld zł. Na koniec 2022 r. wartość skonsolidowanych aktywów urosła do kwoty 53,6 mld zł, a kapitałów własnych do 32,2 mld zł. Grupa Kapitałowa utrzymała także bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2022 roku wyniósł 0,8.

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować wszystkim pracownikom za ich rzetelną i wymagającą pracę oraz zaangażowanie i odpowiedzialność. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji nasza firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej, zajmując siódmą pozycję wśród światowych górniczych producentów miedzi i drugie miejsce na świecie w produkcji srebra.

Misja Spółki odzwierciedla cel przedsiębiorstwa „by zawsze mieć miedź”, a konsekwentnie realizowaną wizją pozostaje „efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”.

W poprzednim roku kontynuowaliśmy kluczowe projekty inwestycyjne. Zakończyliśmy głębienie szybu GG-1 do poziomu 1 348 m, który obecnie jest najgłębszym wyrobiskiem górniczym w Polsce. Ten unikalny projekt wymagał od nas innowacyjnego podejścia i zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Autorskie rozwiązania wdrażamy także przy kolejnej kluczowej inwestycji, jaką jest Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów na OUOW Żelazny Most. Przed wyznaczonym terminem zakończyliśmy postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów. Cały czas pracujemy nad wydłużaniem łańcucha wartości KGHM oraz nad rozwojem zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W Hucie Miedzi Legnica kontynuujemy program Huta Hybrydowa, który jest odpowiedzią na potrzeby związane z recyklingiem miedzi.

STRATEGICZNIE O ENERGII

W styczniu 2022 roku do czterech, sprawdzonych E (Efektywność, Ekologia, Elastyczność, E-przemysł) w naszej strategii dołączył piąty element— Energia. Planujemy, że do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz nasza kopalnia w Sierra Gorda jest w stu procentach zasilana energią z odnawialnych źródeł. W Polsce również rozwijamy projekty PV- zarówno budując własne instalacje, jak i kupując zieloną energię z rynku. W 2022 roku m.in. zawarliśmy kontrakt na zakup całej energii, która zostanie wytworzona w nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim, to 5 300 MWh/rok z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych. W ubiegłym roku złożyliśmy także pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki, a w lutym podpisaliśmy umowę z NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w PolsceRozpatrujemy także możliwości związane z energetyką wiatrową i potencjałem wodoru.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce także ze względu na przełomowe projekty badawcze i rozwojowe. W Zagłębiu Miedziowym testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra, która może znacząco ograniczyć straty przesyłu energii elektrycznej. Już teraz na doświadczalnym odcinku linii w Zagłębiu Miedziowym są one o ok. 20% niższe.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Priorytetowe znaczenie mają dla nas także działania związane z ekologią i inwestycjami prośrodowiskowymi. Wdrażamy przyjętą w 2021 roku Politykę Klimatyczną, wykonaliśmy bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz kontynuujemy Program dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W 2022 r. oddaliśmy do użytkowania kolejnych sześć instalacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza.

Dbamy o bezpieczeństwo otoczenia, w którym operujemy, lokalnych społeczności i naszych pracowników. Nasze wysiłki w zakresie bezpieczeństwa pracy potwierdzają nie tylko oceny zewnętrznych audytorów, czy przyznana kolejny raz Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2023 – 2024 za osiągnięcia w obszarze poprawy BHP, ale także dane dotyczące wypadkowości. Wskaźnik LTIFR dla KGHM Polska Miedź S.A. to 5,05. Liczba wypadków przy pracy wyniosła: 149 i była mniejsza o 16 w stosunku do 12M’2021 roku. Wskaźnik TRIR dla aktywów zagranicznych (łącznie dla pracowników Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. oraz podwykonawców tych podmiotów) w 2022 roku: 0,34.

Bezpieczeństwo jest także jednym z głównych obszarów przyjętej w Spółce w 2022 roku Polityki Praw Człowieka, która stanowi jasną deklarację i zobowiązanie KGHM do kwestii przestrzegania praw człowieka. To zasady niepodważalne i uniwersalne, które w obliczu wojny są wyjątkowo ważne, ale i weryfikowalne. Zaangażowanie Grupy Kapitałowej w pomoc humanitarną dla uchodźców i ofiar z Ukrainy była prostym sprawdzianem naszej społecznej odpowiedzialności.

Wszystkim, którzy włączyli się w te działania- naszym wolontariuszom, pracownikom, partnerom i organizacjom pozarządowym dziękuję za współpracę i zaangażowanie. Społecznościom lokalnym składam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i obopólny wysiłek na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjonujemy.

Dziękuję także akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie.

W lipcu 2022 roku minęło ćwierć wieku od giełdowego debiutu miedziowego giganta KGHM Polska Miedź S.A. Dziś, po blisko 25 latach z dumą możemy stwierdzić, że KGHM pozostaje jednym z głównych motorów napędowych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a akcje KGHM stanowią istotny komponent indeksów WIG, WIG20, czy WIG30.

AMBICJE I PLANY NA 2023 ROK

Przed nami kolejny wymagający rok. Zatwierdzony na 2023 rok budżet KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników operacyjnych oraz ekonomiczno – finansowych, bezpieczny poziom zadłużenia i realizację ambitnych celów rozwojowych oraz inwestycyjnych przy najwyższych w naszej historii nakładach na te cele. Planujemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Stawiamy także na szybsze tempo rozwoju projektów górniczych i podkreślamy, że dostarczamy metale niezbędne dla rozwoju globalnej gospodarki oraz stanowiące bezpieczeństwo surowcowe Polski.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Raport Roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2022 rok i zapraszam do zapoznania się z danymi, oraz wskaźnikami niefinansowymi, zawartymi w Sprawozdaniu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Zdzikot

Prezes Zarządu

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin, dnia 21 marca 2023 roku

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus