Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe XTB w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody z działalności operacyjnej 1 444 249 625 595 131%
Zysk z działalności operacyjnej 885 682 276 823 220%
Zysk przed opodatkowaniem 935 258 290 456 222%
Zysk netto 766 096 237 830 222%
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,53 2,03 222%
       
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 149 105 199 010 477%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -328 702 54 888  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -181 932 -216 168  
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 638 471 37 730 1592%
       
Aktywa razem 4 114 323 3 147 743 31%
Zobowiązania razem 2 608 254 2 232 183 17%
Kapitał podstawowy 5 869 5 869  
Kapitał własny 1 506 069 915 560 64%
Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635  
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 12,83 7,80 64%

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu XTB mam przyjemność przedstawić Państwu raport za 2022 rok. Dokument ten jest podsumowaniem działalności Grupy Kapitałowej XTB w ubiegłym roku, w tym osiągniętych wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń.

Istotnym czynnikiem sukcesu XTB jest umiejętne wykorzystanie zmian otoczenia ekonomicznego i rynkowego, nie tylko w kategorii maksymalizowania zysku, ale również konsekwentnego wzmacniania marki oraz pozycji konkurencyjnej firmy. Jednym z priorytetów XTB jest skupienie się na kliencie poprzez dostarczenie mu najlepszej oferty inwestycyjnej – zarówno pod kątem instrumentów, jak i narzędzi, oraz obsługi.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym, stabilnym i odpowiedzialnym partnerem dla naszych klientów i kontrahentów.

W 2022 roku kontynuowany był trend dynamicznie rosnącej bazy klientów, jak i liczby aktywnych klientów. W prezentowanym roku XTB pozyskało blisko 197 tys. nowych klientów. Tym samym, w każdym z czterech kwartałów firma zrealizowała deklaracje zakładające pozyskanie średnio co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. Łączna liczba klientów na koniec 2022 roku przekroczyła prawie 615 tys. Ważnym wskaźnikiem wpływającym na wynik jest liczba aktywnych klientów, która w całym 2022 roku wyniosła blisko 259 tys. (w 2021 roku: 190 tys.), co daje wzrost prawie 36% r/r.

Przełożyło się to na istotne zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w 2022 roku wyniósł on 6,4 mln transakcji wobec 2,9 mln w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 55%). Rentowność na lota rok do roku zwiększyła się o 49%.

W 2022 roku wyróżniała nas własna przełomowa technologia inwestycyjna i ciągły jej rozwój. Konsekwentnie rozwijaliśmy platformę transakcyjną xStation, która zaprojektowana jest tak, aby sprostać umiejętnościom zarówno doświadczonym, jak i początkującym traderom.

Dynamiczny rozwój XTB, przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych spowodował, iż w 2022 roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. W całym 2022 roku XTB wypracowało skonsolidowany zysk netto na poziomie 766 mln zł i jest to ponad 3-krotnie więcej niż w poprzedzającym roku (238 mln zł). Przychody z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 1 444 mln zł, wobec 626 mln zł w 2021 roku. Zwiększenie przychodów o ponad 130% w stosunku rok do roku jest rekordowym osiągnięciem w historii Grupy.

XTB ze swoją silną pozycją rynkową oraz dynamicznie rosnącą bazą klientów coraz śmielej buduje swoją obecność na rynkach pozaeuropejskich, konsekwentnie realizując strategię stworzenia marki globalnej. Zarząd XTB główny nacisk kładzie na rozwój organiczny XTB, z jednej strony zwiększając penetrację rynków europejskich, z drugiej budując sukcesywnie obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

Corocznie wypracowywane dobre wyniki są rezultatem prowadzonej przez nas właściwej strategii rozwoju, elastyczności działania, a przede wszystkim zaangażowaniu pracowników.

Patrząc w przyszłość jestem przekonany, że Grupa jest silna i dobrze przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz budowania wartości Grupy Kapitałowej XTB. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój działalności prowadzonej przez XTB S.A., potwierdzony nie tylko rosnącą liczbą aktywnych klientów, a także rosnącej ofercie produktów i usług, przy jednoczesnej zdolności do generowania wartości.

Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo w 2022 roku i zachęcam do zapoznania się z raportem rocznym.

Z wyrazami szacunku,

Omar Arnaout

Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus