Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa Kęty szacuje zysk netto pierwszego kwartału 2023 r. na 125 mln zł

Udostępnij

Zarząd KTY (KETY) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 1 kwartał 2023 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2023 r., która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 19 kwietnia 2023 r.

W ocenie Zarządu Spółki początek roku przyniósł niewielką poprawę nastrojów na rynku w porównaniu do sytuacji z 4 kwartału roku 2022. Poziom zamówień jest zbliżony do założeń przyjętych przy opracowywaniu prognoz na rok 2023. Utrzymuje się przewidywana presja cenowa wynikająca z jednej strony z niższego niż w zeszłym roku popytu, niższych cen niektórych surowców oraz aktywności firm z poza Europy. W tym kontekście, szacowane przez Spółkę wyniki 1 kwartału 2023 roku można uznać za potwierdzające możliwość realizacji prognozy rocznej, jednocześnie ze względu na utrzymującą się niepewność na rynku nie stanowią przesłanki do jej aktualizacji.

Szacowane aktualnie wyniki 1 kwartału 2023 roku, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, są niższe od osiąganych w rekordowym z tej perspektywy roku 2022. W szczególności zmiany odzwierciedlają różny rozkład wyników w trakcie omawianych lat: wyjątkowo dobre I półrocze 2022 roku (w tym w efekcie zawirowań rynkowych towarzyszących wojnie w Ukrainie) oraz spowolnienie w II półroczu (obserwowane spowolnienie gospodarcze) prognozowane także w I półroczu 2023 roku oraz zakładane ożywienie gospodarcze w II półroczu 2023 roku. Dodatkowo, wyniki w 1 kwartale 2022 roku zostały obciążone odpisami w kwocie ok. 48 mln PLN na aktywa Grupy zlokalizowane w Ukrainie.

Zgodnie z przewidywaniami generowane w 1 kwartale 2023 roku marże wracają do poziomów osiąganych w latach, w których brak było istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym takich jak pandemia COVID, zerwane łańcuchy dostaw, ograniczenia w dostępności surowców. Aktualne szacunki zakładają osiągnięcie w 1 kwartale 2023 roku 1 350 mln PLN przychodów (-10 r/r) oraz 193 mln PLN zysku EBITDA (zmniejszenie o 28% r/r).

Szacowane koszty finansowe netto, głównie ze względu na wyższe oprocentowanie kredytów wyniosą w 1 kwartale 2023 roku ok. 17 mln PLN (wzrost o ok. 12 mln PLN r/r). Obciążenia podatkowe zostaną w 1 kwartale 2023 roku zmniejszone o ok. 20 mln PLN z tytułu utworzenia aktywa na podatek odroczony z tyt. inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi. W rezultacie szacowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniesie w 1 kwartale 2023 roku ok. 125 mln PLN (zmniejszenie o 29% r/r).

Szacowany dług netto na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniesie ok. 940 mln PLN.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach do 21 marca oraz prognozie na okres od 22 do 31 marca:

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus