Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ciech: Cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

Udostępnij

Zarząd CIE (CIECH) przedstawił swoje stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH S.A., ogłoszonego 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry S.À R.L.

Nabycie akcji w ramach wezwania jest elementem długoterminowej, strategicznej inwestycji finansowej KI Chemistry. Zamiarem KI Chemistry jest dalsze wspieranie Spółki CIECH S.A. w dotychczasowej oraz planowanej działalności, a także inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej oraz finansowej poprzez ujednolicenie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego w procesach związanych z realizacją strategicznych decyzji.

W świetle obserwowanych zjawisk oraz potencjalnych zagrożeń, KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie Spółki CIECH S.A. z rynku publicznego pozwoli jej skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski, a co za tym idzie - mechanizm elastycznego podejmowania kluczowych decyzji w krótkim czasie.

KI Chemistry po przeprowadzonym wezwaniu nie planuje przeprowadzać zmian dotyczących lokalizacji działalności prowadzonej przez CIECH S.A. ani polityki zatrudniania, w szczególności nie planuje przeprowadzania redukcji zatrudnienia w Spółce. KI Chemistry nie przedstawił żadnych innych lub bardziej szczegółowych informacji na ten temat, dlatego w opinii Zarządu CIECH S.A. nie istnieją podstawy do stwierdzenia, że wezwanie będzie miało negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce lub zmianę lokalizacji prowadzenia jej działalności. Tak samo, do chwili sporządzenia stanowiska, zapowiedź wezwania nie miała żadnego wpływu na zatrudnienie w Spółce, jak i w całej Grupie CIECH.

Zarząd CIECH S.A. pozytywnie ocenia powyższą deklarację KI Chemistry. Mając dodatkowo na uwadze intencję wspierania Spółki w dotychczasowej oraz planowanej działalności, pozytywnej ocenie podlega również zamiar utrzymania przez KI Chemistry aktualnego profilu działalności Spółki, polityki zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Zarządu CIECH S.A. wezwanie jest zgodne z interesem Spółki.

Stosownie do wymogów prawnych, a także biorąc pod uwagę m.in. obie niezależne Opinie o Cenie Akcji (Lazard & Co. Limited oraz Rothschild & Co Polska sp. z o.o.) Zarząd CIECH S.A. stwierdza, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus