Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe TOYA w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Grzegorz Pinkosz, Prezes Zarządu TOYA SA
Grzegorz Pinkosz, Prezes Zarządu TOYA SA
Udostępnij

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys.) 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 762 590,00 686 737,00
Zysk z działalności operacyjnej 97 644,00 98 881,00
Zysk przed opodatkowaniem 88 349,00 97 313,00
Zysk netto 70 220,00 77 395,00
Łączne dochody całkowite 70 016,00 84 707,00
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 1,03
     
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 508,00 -1 547,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 722,00 -28 843,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 744,00 32 909,00
Przepływy pieniężne netto razem 1 042,00 2 519,00

 

Szanowni Akcjonariusze,

 

W imieniu Zarządu Toya S.A. oraz zarządów spółek zależnych mam przyjemność przekazać Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej Toya za rok 2022. Był to trudny, ale dobry rok, w którym Grupy Toya uzyskała rekordowe wyniki sprzedaży w wysokości ponad 762 mln zł.  Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało  zwiększenie sprzedaży przede wszystkim w  kanale hurtowym,  w  którym  Grupa  TOA (TOYA) zwiększyła sprzedaż o ponad 42 mln zł, potwierdzając skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu opartej na bardzo dobrze dopasowanej ofercie produktowej. Grupa zanotowała również istotny wzrost sprzedaży w kanale eksportowym, zwiększając sprzedaż o ponad 24 mln zł, głównie dzięki rynkom afrykańskim, azjatyckim oraz niektórym krajom europejskim. Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży w tym kanale dystrybucyjnym mimo tego, że tradycyjnie dużym rynkiem jest Europa Wschodnia, a wybuch wojny rosyjsko –  ukraińskiej spowodował istotne ograniczenia w relacjach  handlowych.  Najwyższą  dynamiką  wzrostu  w  ramach  Grupy  charakteryzował  się  kanał  sprzedaży detalicznej realizowanej poprzez rozwiązania e-commerce. Sprzedaż ta wzrosła o ponad 24% i osiągnęła wartość ponad 50 mln zł.

Bardzo dobrze rozwijały się również spółki zależne, które miały duży wkład w wyniki finansowe w roku 2022 oraz przyczyniły  się  do  rozwoju  Grupy.  Chińska  spółka  Yato  Tools  (Jiaxing)  uruchomiła  działalność  operacyjną budowanego nowoczesnego magazynu buforowego. Będzie on stanowił centrum logistyczne Grupy na rynku chińskim  i  pozwoli  przedefiniować  łańcuchy  dostaw.  Jestem  przekonany,  że  inwestycja  ta  zwiększy konkurencyjność Grupy i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tej spółki.

Bardzo dobre wyniki osiągnęła rumuńska spółka zależna Toya Romania, zlokalizowana w Bukareszcie.  Zwiększyła ona przychody o 16%, a zysk netto o ponad 42%. Spółka wykorzystała możliwości związane z użytkowaniem od kilku  lat  nowego,  nowoczesnego  magazynu  poszerzając  ofertę  produktową  i  zwiększając  jej  dostępność  co istotnie wzmocniło konkurencyjność spółki na tamtejszym rynku lokalnym. 

W minionym roku osiągnęliśmy sukces operacyjny mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej oraz trwającego konfliktu wojennego pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą. Grupa, z jednej strony dobrze wykorzystała inwestycje z  lat  poprzednich,  a  z  drugiej  strony  kontynuowała  wsparcie  spółek  zależnych  w  celu  dalszego  rozwoju  ich potencjału. Moim zdaniem, trwający konflikt zbrojny za wschodnią granicą może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Grupy w bieżącym roku. Skala tego wpływu uzależniona będzie między innymi od długości trwania konfliktu oraz sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych przez społeczność międzynarodową.

Miniony rok był niełatwy dla Grupy, ale osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. W imieniu Zarządu Toya S.A., zarządów spółek zależnych oraz całego kierownictwa Grupy, chciałbym podziękować akcjonariuszom, wszystkim partnerom biznesowym oraz pracownikom. Bez Waszego wsparcia nie byłby możliwy rozwój Grupy i osiągnięcie dobrych rezultatów.  Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Pinkosz

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus