Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe iFirma w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 046 33 461 29%
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 8 901 6 756 32%
Zysk(strata) brutto 9 131 6 730 36%
Zysk(strata) netto 7 461 5 281 41%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 405 7 691 -4%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 599 2 837  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 272 -2 496  
Przepływy pieniężne netto, razem -10 466 8 032  
       
Aktywa, razem 22 122 19 945 11%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 406 7 567 11%
Zobowiązania długoterminowe 0 0  
Zobowiązania krótkoterminowe 4 736 3 847 23%
Kapitał własny 13 715 12 379 11%
Kapitał zakładowy 640 640  
Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000  
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,17 0,83 41%
Wartość księgowa na jedną akcję 2,14 1,93 11%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1,38 0,62 123%

 

Szanowni Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu Raport Roczny podsumowujący działania IFIRMA SA w 2022 roku.

Rok temu pisaliśmy, że rok 2021 był najlepszym rokiem w dziejach Spółki. To już nieaktualne, 2022 okazał się jeszcze dużo lepszy. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7 461 tys. zł, o 41% wyższy od tego w roku 2021.

Spółka rozwija się stabilnie, osiągając coraz wyższe przychody, które w 2022 roku wzrosły o 29% i wyniosły ponad 43 mln zł. Przychody zostały wypracowane przede wszystkim przez serwis ifirma.pl czyli KI (Księgowość Internetową), BR (Biuro Rachunkowe) i F+ (Faktura+), których udział w całkowitych przychodach Spółki wyniósł ponad 91%. Pozostałe działy również mogą się pochwalić wynikami: Dział Rekrutacji wykazał wzrost przychodów o 49%, a Dział Tworzenia oprogramowania o 31%.

Wiemy już niestety, że rok 2023 znowu będzie niespokojny, choć z zupełnie innych powodów niż w dwóch poprzednich latach. Spółka będzie działać w warunkach zmniejszonej stabilności gospodarczej, w szczególności przy wysokiej inflacji.

Ponadto Spółka kontynuuje prace nad systemem Firmbee (dawniej roboczo OctoCRM), który w 2023 roku postawi ostrożnie pierwsze kroki na rynku globalnym.

Dziękujemy Pracownikom, Akcjonariuszom i Członkom Rady Nadzorczej za zaufanie, zainteresowanie i wsparcie.

Zarząd Spółki jak zawsze pozostaje otwarty na pytania od Państwa.

Wrocław, 23.03.2023

Wojciech Narczyński prezes zarządu

Agnieszka Kozłowska wiceprezes zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus