Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Grupy Atende w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA
Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA
Udostępnij

 

Podstawowe dane finansowe z raportu Grupy Atende za 2022 rok:

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2022 2021 dynamika
       
Przychody netto ze sprzedaży 225 576 205 338 9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 002 148 1928,4%
EBITDA 12 903 9 946 29,7%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 346 -1 035 -
Zysk (strata) netto 1 812 -1 216 -
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 317 -2 276 -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,04 -0,06 -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,04 -0,06 -
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 177 -24 519 -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 554 -5 727  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 116 -50 823 -95,8%
Przepływy pieniężne netto razem 7 507 -81 069 -
       
Aktywa razem 164 024 177 854 -7,8%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 949 104 596 -15,0%
Zobowiązania długoterminowe 13 336 19 287 -30,9%
Zobowiązania krótkoterminowe 75 613 85 309 -11,4%
Kapitał własny 75 075 73 258 2,5%
Kapitał zakładowy 7 269 7 269 0,0%
       
Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (z) 2,07 2,02 2,5%
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł) 2,07 2,02 2,5%

 

 

Szanowni Akcjonariusze,

Dla Grupy Atende rok 2022 był okresem, którego podsumowanie wymaga spojrzenia przed pryzmat kilku powiązanych ze sobą perspektyw. Z jednej strony osiągnęliśmy zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej - na poziomie Grupy ATD (ATENDE) wypracowaliśmy wyższe o 10% przychody ze sprzedaży (wzrost z 205,3 mln zł do 225,6 mln zł), zysk operacyjny wzrósł z 0,1 mln zł do 3,0 mln zł w 2022 roku, a EBITDA osiągnęła wynik prawie 13 mln zł. Jednak wyniki te pozostają dalekie od naszych oczekiwań, możliwości oraz potencjału reprezentowanego przez naszą zdywersyfikowaną biznesowo Grupę. Oczekiwań wynikających z naszego konsekwentnie wzmacnianego zaplecza technologicznego, wdrożeniowego oraz sprzedażowego, idącego w parze z produktami własnymi (oprogramowaniem), które nieustannie rozwijamy. Rok 2022 był dla nas rokiem odbudowy i koncentracji na efektywności - po trudnym roku 2021, którego wynik roczny negatywnie obciążyła sytuacja związana z przerwanym dostępem do certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego oraz nasilające się opóźnienia w dostępności produktów u naszych dostawców, tym mocniej w roku 2022 postawiliśmy zwłaszcza w nadrzędnej spółce Atende na szybszy rozwój, zwiększenie efektywności działania oraz przemodelowanie kluczowych obszarów.

Wdrożyliśmy szereg działań, wpisanych w strategię Atende Next, dzięki którym rozpoczęliśmy rok 2023 znacznie wzmocnieni oraz lepiej przygotowani do dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz sytuacji rynkowej. W ramach wewnętrznej reorganizacji w Atende przeprowadziliśmy kompleksowe zmiany w obszarze sprzedaży, tworząc mniejsze jednostki handlowe dedykowane określonym grupom klientów. Postawiliśmy większy nacisk na proaktywne, branżowe, cross-sellowe podejście do sprzedaży, znacznie zwiększając jakość zespołu handlowego oraz inżynierskiego celem lepszego odpowiadania na potrzeby technologiczne klientów. W części produktowo-wdrożeniowej również nastąpiły zmiany, porządkujące zespoły odpowiadające za grupy oferowanych rozwiązań. Dodatkowo wzmocniliśmy te jednostki biznesowe, w których zgodnie ze strategią widzimy największy potencjał do wzrostu i kontrybucji do wyniku finansowego, między innymi odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo oraz chmurę obliczeniową.

Równolegle w roku 2022 jako Grupa wystartowaliśmy ze skuteczną realizacją na rzecz Grupy PGE kompleksowego wdrożenia systemów CRM oraz Billing - projektu, który nie tylko stanowi jeden z filarów transformacji cyfrowej ujętych w strategii tej największej w kraju grupy energetycznej, ale i jeden z największych projektów cyfryzacji polskiej energetyki. Projekt obejmuje wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, w efekcie transformując realizację procesów obsługi klientów w Grupie PGE. Biorąc pod uwagę skalę projektu oraz jego absolutnie strategiczne znaczenie zarówno dla naszej Grupy jak i Klienta, jego realizacja powoduje istotne obciążenie finansowe oraz zasobowe po stronie wykonawczej, czyli konsorcjum składającego się z naszej spółki A2 Customer Care sp. z o.o. oraz podmiotu nadrzędnego Atende S.A. Pozytywny wpływ realizacji tego kontraktu na wynik oraz przepływy finansowe naszej Grupy widoczny będzie dopiero pod koniec roku 2023, do tego czasu wymagając od nas finansowania oraz priorytetyzacji.

Rynek oraz sytuacja makroekonomiczna w roku 2022 nie pomagała nam w odbudowie wyniku po wspomnianym wcześniej trudnym roku 2021 - wysoka dwucyfrowa inflacja i jej wpływ na wzrost wszelkich kosztów, ogromny wzrost wynagrodzeń (szczególnie w branży IT) oraz duży wzrost kosztów finansowania stanowią duże obciążenie dla naszej Grupy, zarówno w roku 2022, jak i w chwili obecnej, w konsekwencji wywierając negatywny wpływ na nasze wyniki. Dodatkowym czynnikiem, który wciąż obciąża naszą branżę i wyniki są dalej odczuwalne opóźnienia w dostawach produktów kluczowych dostawców Atende, będącymi następstwem braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym. Nie sposób w pełni wyliczyć skalę tego wpływu, jednak rezygnacje przez klientów z zamówień oraz niższe marże uzyskiwane w następstwie dłuższych terminów realizacji pozostają materialnym obciążeniem, z którym borykamy się już od ponad 2 lat.

Mimo istniejących wyzwań konsekwentnie wzmacniamy naszą pozycję konkurencyjną poprzez rozwój kompetencji technicznych oraz rozbudowę oferty o rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby klientów. W Atende rozwinęliśmy partnerstwa z naszymi dostawcami i pozyskaliśmy kolejne certyfikaty techniczne, co stanowi fundament działalności integratorskiej. W tym zakresie warto pochwalić się osiągnięciem najwyższego partnerstwa z Fortinet, światowego lidera rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, oraz otrzymanie tytułu ich Partnera Roku. Ponadto położyliśmy duży nacisk na rozwój usług i rozwiązań własnych. W tym zakresie, w obszarze cyberbezpieczeństwa stworzyliśmy kompleksową usługę Atende Security Suite, obejmującą monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na zagrożenia. Pod koniec 2022 roku pozyskaliśmy pierwszych klientów na tę usługę, a obecnie, patrząc na zainteresowanie klientów, wierzymy w jej sukces rynkowy.

W minionym roku dalej wzmocniliśmy współpracę z operatorami telefonii komórkowej. Jesteśmy w ciągłym dialogu dotyczącym transformacji operatorów w kierunku technologii 5G, rozwinęliśmy nasz autorski system SMaCS, służący do zarządzania usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczania abonentów za korzystanie z tych usług, rozbudowaliśmy kompetencje w zakresie monitorowania parametrów sieci. Dzięki bardzo dobrej współpracy udało nam się zwiększyć przychody od operatorów telefonii mobilnej do 54,8 mln zł z 46,8 mln zł w 2021 roku. Patrząc przez pryzmat potrzeb operatorów i naszego potencjału oraz tego, jak rozpoczął się obecny rok, już wiemy że 2023 rok będzie kolejnym okresem wzrostu sprzedaży do tych klientów.

W spółkach zależnych rok 2022 także obfitował w dobrą dynamikę. Najważniejszym wydarzeniem było wspomniane już zawarcie umowy na kwotę 154,3 mln zł brutto przez spółkę A2 Customer Care (A2CC), w konsorcjum z Atende, i rozpoczęcie wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w PGE Systemy S.A. Udział w przetargu oraz rozpoczęcie realizacji projektu było dużym wyzwaniem organizacyjnym dla A2CC, która musiała w stosunkowo krótkim czasie znacznie rozbudować swoje zespoły projektowe i wdrożeniowe. Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w 2023 roku powinien mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Wśród spółek zależnych trzeba wyróżnić spółkę OmniChip projektującą układy scalone, która zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe (1,3 mln zysku netto, wzrosty przychodów ze sprzedaży i zysku netto po 70% r/r), realizując jednocześnie europejski projekt badawczo-rozwojowy REALHOLO i rozpoczynając prace nad kolejnym półprzewodnikowym IP.

Innowacje pozostają fundamentem naszej organizacji, stanowiąc istotny element strategii Atende Next. Także w 2022 roku w ramach Grupy odnosiliśmy na tym polu znaczne sukcesy, co szeroko opisujemy w niniejszym sprawozdaniu. W tym miejscu chciałbym podkreślić nasz udział w dwóch dofinansowanych projektach badawczo-rozwojowych. W obszarze cyberbezpieczeństwa, który intensywnie obecnie rozwijamy, NCBR przyznało 5,6 mln zł dofinansowania Atende i Cryptomage SA na projekt pn. „Innowacyjna usługa SaaS wykorzystująca koncepcję triady widoczności Gartnera”. Opracowany system SaaS będzie integrował dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzował inwestygację incydentów oraz zapewniał wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń. Z kolei w ramach współpracy międzynarodowej Phoenix System i Atende Industries weszły w skład konsorcjum europejskich firm, realizujących projekt „Cognitive Serverless Framework for the Cloud Edge Continuum”, który otrzymał finansowanie w ramach programu Horyzont Europa. Celem tego nowatorskiego projektu jest zbudowanie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, w celu zarządzania ekosystemem technologii brzegowych (Edge-IoT). W ramach tego projektu Spółki z Grupy Atende pozyskały łącznie 0,6 mln euro dofinansowania, między innymi dedykowanego branży energetyki nowej generacji, od wielu lat stanowiącej strategiczny obszar naszej działalności.

Jako zespół widzimy, iż nasze działania transformacyjne, reorganizacja oraz wychodzenie z trudnego roku 2021 przynoszą wymierne efekty, dając silne poczucie, iż przy konsekwentnej realizacji dotychczasowego kierunku przed naszą Grupą kształtują się pozytywne perspektywy. Jesteśmy trwale obecni w branżach, które konsekwentnie przyspieszają cyfryzację i implementację technologii oraz rozwiązań, w których od 30 lat budujemy unikalne kompetencję, doświadczenie, reputację oraz skalę - mowa tutaj o naszych kluczowych segmentach klientowskich: energetyka, telekomunikacja oraz sektor publiczny. Równolegle wzmacniamy na poziomie międzynarodowym partnerstwa z najlepszymi globalnymi firmami technologicznym takimi jak Cisco, Dell, Google, Microsoft, VmWare, Fortinet, dzięki czemu nie tylko ciągle podwyższamy kompetencje, zakres oferty ale co najważniejsze utrzymujemy najwyższy poziom adekwatności oferowanych rozwiązań do dynamicznie zmieniających się potrzeb naszych największych i najbardziej wymagających klientów. Naszym priorytetem pozostaje rozwój własności intelektualnej Grupy, czyli oprogramowania oferowanego w modelu abonamentowym ‘as-a-service’, tutaj flagowymi rozwiązaniami pozostają: Atende Security Suite, SMaCS, besmart.energy, besmart.vision, Phoenix-RTOS oraz ChainDoc - produkty własne, które nieustanie rozwijamy, skalujemy oraz poddajemy komercjalizacji.

To wszystko nie byłoby możliwe bez naszego zaangażowanego oraz ciężko pracującego zespołu, otaczającej nas społeczności oraz ekosystemu wsparcia. W tym roku, przy okazji publikacji raportu rocznego, premierę na naszej stronie internetowej ma dedykowana broszura raportująca obszar ESG, w której prezentujemy podejście zarządcze, zrealizowane działania oraz zobowiązania strategiczne w tym wymiarze. Kwestie środowiska naturalnego, relacji z interesariuszami zewnętrznymi oraz odpowiedzialnego zarządzania są dla nas kluczowe, tworzymy bowiem Atende jako nowoczesną grupę technologiczną, która inkorporuje podejście ESG jako fundamentalny wymiar strategii prowadzenia i rozwoju biznesu. Zachęcam Państwa do lektury raportu ESG i zapoznania się z naszą strategiczną perspektywą oraz imperatywami na każdy z trzech obszarów: E, S oraz G.

Na koniec pragnę szczerze podziękować każdemu z naszych pracowników oraz współpracowników w każdej z naszych spółek - to dzięki Waszej ciężkiej pracy, kreatywności oraz wiedzy z sukcesem realizujemy wyzwania i tworzymy ambitne plany na przyszłość. Jednocześnie dziękuję naszym klientom, partnerom biznesowym i dostawcom - Państwa zaufanie, wsparcie oraz konstruktywne informacje zwrotne pozwalają Atende stawać się lepszą firmą i zawsze pozycjonować jakość oraz najlepsze doświadczenie klientowskie na pierwszym miejscu. Inwestorom dziękuję za zaufanie, zapewniając iż postępująca transformacja Atende gwarantuje konkretną wizję rozwoju Grupy oraz konsekwentny długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Z pozdrowieniami oraz wyrazami szacunku

Marcin Petrykowski

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus