Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Artifex Mundi w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Przemysław Błaszczyk, prezes zarządu Artifex Mundi SA.
Przemysław Błaszczyk, prezes zarządu Artifex Mundi SA.
Udostępnij

 

Podstawowe dane finansowe z raportu Artifex Mundi za 2022 rok:

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2022 2021 dynamika
       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 549 39 101 9,9%
Zysk z działalności operacyjnej 9 911 15 128 -34,5%
Zysk przed opodatkowaniem 12 537 14 495 -13,5%
Zysk okresu 12 066 12 741 -5,3%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 625 5 732 -1,9%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 037 -473 3291,2%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -894 -745 19,9%
Przepływy pieniężne netto, razem -11 306 4 509 -
       
Aktywa razem 65 007 48 860 33,0%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 817 7 346 33,6%
Zobowiązania długoterminowe 1 141 1 918 -40,5%
Zobowiązania krótkoterminowe 8 676 5 429 59,8%
Kapitał własny 55 189 41 513 32,9%
Kapitał podstawowy 119 119  
       
Liczba akcji 11 897 000 11 897 000 0,0%
Średnioważona liczba akcji 11 897 000 11 897 000 0,0%
Zysk na jedną akcję w PLN 1,01 1,07 -5,6%
Rozwodniony zysk na jedną akcję w PLN 1,01 1,07 -5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN 4,64 3,49 33,0%
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN 0,00 0,00 -

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Artifex Mundi przekazuję na Państwa ręce raport roczny prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki w 2022 roku.

Nie sposób jest podsumować minionego roku, tak w wymiarze zawodowym, jak i osobistym, w oderwaniu od dramatycznych wydarzeń mających miejsce za wschodnią granicą Polski. Agresja Rosji na Ukrainę i będąca jej konsekwencją tragedia dziesiątek milionów naszych sąsiadów odcisnęła swoje piętno na życiu każdego z nas, często w bezpośredni sposób. Decyzje o rezygnacji z komercjalizacji produktów Artifex Mundi na rynku rosyjskim oraz o wsparciu finansowym organizacji pomagającej ofiarom wojny były, z naszej perspektywy, równie łatwe co oczywiste do podjęcia.

Wojna i jej społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje mają zauważalny wpływ na makroekonomiczne otoczenie Artifex Mundi. Wzmocniona przez skokowy wzrost cen nośników energii inflacja, niestabilna sytuacja na rynkach walutowych czy pogorszenie nastrojów konsumenckich to tylko główne z przeciwności, z którymi mierzyliśmy się minionym okresie. Pomimo tych turbulencji w 2022 r. kontynuowaliśmy, bez większych przeszkód, transformację firmy w wiodącego producenta i wydawcę gier free-to-play z gatunków Hidden Object oraz RPG, osiągając kolejne kamienie w strategicznych projektach Spółki.

2022 r. zakończyliśmy z 38,5 mln zł przychodów, 9,9 mln zł wyniku operacyjnego oraz 12,1 mln zł zysku netto. Kluczowy wpływ na niższy powtarzalny wynik Spółki w ubiegłym roku miała rekompozycja sprzedaży, będąca konsekwencją zmian w modelu biznesowym ART (ARTIFEX). Niższe wpływy ze sprzedaży gier w modelu premium kompensujemy, na poziomie przychodów, dynamicznym wzrostem segmentu free-to-play. Wyższe koszty sprzedaży, gros z których stanowią inwestycje w pozyskiwanie graczy oraz wzrost kosztów stałych, wynikający m.in. z większych bezgotówkowych kosztów programu motywacyjnego, przesądziły o niższej rentowności biznesu Artifex Mundi w 2022 r.

Strategia rozwoju Spółki wiąże długofalowy wzrost jej wartości z rozwojem segmentu free-to- play. Naszym celem operacyjnym jest stworzenie, przez każde z dwóch studiów deweloperskich

Artifex Mundi, „działającej” gry free-to-play, o potencjalne pozwalającym myśleć o inwestycjach w budowę, wokół każdego z tytułów, społeczności graczy liczącej co najmniej setki tysięcy użytkowników. Jako firma zakładamy, że osiągnięcie sukcesu w naszej branży, przy posiadaniu odpowiednich zasobów i dzięki konsekwencji w przemyślanym działaniu, jest kwestią czasu. Wierzę, że dzięki zdobytemu w minionych latach doświadczeniu i know-how, skupionemu w Artifex Mundi gronu wysokiej klasy specjalistów, z których znakomita większość od pięciu i więcej lat rozwija karierę w ramach naszej organizacji oraz zgromadzonym zasobom finansowym zapewniającym nam komfort działania, jesteśmy dziś blisko osiągnięcia zakładanego celu.

W 2022 r., dzięki dziesiątkom różnej skali inicjatyw, zdołaliśmy znacząco zwiększyć komercyjny potencjał aplikacji Unsolved. Dzięki reorganizacji i wzmocnieniu zespołu rozwijającego projekt mogliśmy szybciej niż dotychczas realizować, testować i wdrażać pomysły rozwijające aplikację, których suma, na przestrzeni całego roku, zwiększyła livetime value (LTV) statystycznego gracza o kilkadziesiąt procent. W 2022 r. świadomie skupiliśmy się w Unsolved na zbieraniu nisko wiszących owoców, angażując gros zasobów zespołu w realizację pomysłów mających, w naszej ocenie, relatywnie najkrótsze okresy zwrotu, chcąc w pierwszym rzędzie ustabilizować dodatni cash flow projektu. Inwestowaliśmy nie tylko w sam produkt, ale i nasze kompetencje w obszarze akwizycji graczy, budując zespół, którego efektywność i elastyczność w działaniu pozwala nam z miesiąca na miesiąc coraz skuteczniej uwalniać potencjał komercyjny Unsolved. 2022 rok nie wyczerpał naszych pomysłów na rozwój tego produktu. W 2023 r. chcemy równolegle kontynuować strategię walki o dziesiątki małych, niskokosztowych sukcesów, rozbudowując content, pracując nad balansem rozgrywki i wdrażając szereg niedużych zmian w grze oraz położyć większy nacisk na prace nad zmianami o potencjalnie istotniejszym wpływie na LTV, z nową metagrą na czele.

Miniony rok przybliżył nas do biznesowego „sprawdzam” w drugiej ze strategicznych inicjatyw Spółki - projekcie nowej gry studia RPG. W perspektywie najbliższych miesięcy zamierzamy, poprzez testy (wewnętrznie przez nas określanymi jako technical soft launch), przeprowadzić pierwszą weryfikację potencjału gry z zewnętrznymi graczami. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych efektów naszej pracy nad tym tytułem. Choć osiągnięcie zakładanej jakości zajęło nam istotnie więcej czasu niż to pierwotnie zakładaliśmy, w 2023 r. wkroczyliśmy z tytułem, mogącym, pod względem production values, skutecznie rywalizować z topowymi referencyjnymi grami z „naszego” segmentu mobilnych RPG. Nie ukrywamy ambicji i nadziei związanych z tym projektem. Równocześnie, głęboko wierząc w jego potencjał, chcemy zmaksymalizować szanse na jego komercyjny sukces, realizując go w optymalnym, z perspektywy zasobów, tempie.

W 2023 rok wkroczyliśmy w najlepszej w historii Spółki kondycji biznesowej i finansowej, z precyzyjnie określonym planem działania i głęboką wiarą w słuszność ścieżki rozwoju, którą podążamy. Liczymy, że w nadchodzących miesiącach, dzięki ciężkiej pracy całego zespołu, przy odrobinie biznesowego szczęścia dostarczymy Państwu kolejnych podstaw do inwestycyjnej satysfakcji z zaangażowania w nasz wspólny projekt.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Błaszczyk                                                                                                                                    

Prezes Zarządu Artifex Mundi SA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus