Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki Rainbow Tours za 2022 rok oraz list do akcjonariuszy

Grzegorz Baszczyński, Prezes Zarządu Rainbow Tours
Grzegorz Baszczyński, Prezes Zarządu Rainbow Tours
Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 2 393 306 1 279 424 87%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 828 19 888 65%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 751 16 960 70%
Zysk (strata) netto 22 330 16 480 35%
Całkowite dochody ( Akcjonariuszom jednostki dominującej) 23 888 15 412 55%
Całkowite dochody (ogółem) 24 721 14 620 69%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 518 145 017 -43%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 170 -44 359 -55%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 866 -45 533 -92%
       
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 58 482 55 125 6%
Aktywa razem 725 990 555 045 31%
Zobowiązania długoterminowe 133 520 118 104 13%
Zobowiązania krótkoterminowe 438 567 287 609 52%
Kapitał własny 153 903 149 332 3%
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455  
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552  
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,53 1,13 35%
Wartość księgowa na jedną akcję  10,58 10,26 3%

 

>>>   Sprawdź co prognozują analitycy dla RAINBOW TOURS na kolejne lata  <<<

 

Szanowni Państwo,

obecni i przyszli Akcjonariusze, Pracownicy, Współpracownicy i Klienci Rainbow Tours,

W imieniu Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022. Raport podsumowuje działalność i wyniki Grupy za rok 2022, który z punktu widzenia prowadzenia działalności turystycznej charakteryzował się stosunkowo dużą liczbą czynników zewnętrznych determinujących działalność touroperatorską. W efekcie wybuchu wojny na terytorium Ukrainy (co samo w sobie stanowiło czynnik decydujący o pojawieniu się negatywnych nastrojów konsumenckich wśród potencjalnych klientów usług turystycznych i miało efekt w mających miejsce w marcu 2022 roku istotnych spadkach poziomów realizowanej przez Spółkę dominującą sprzedaży), w pierwszej połowie 2022 roku wpływ na realizowaną działalność miały rekordowe poziomy cen paliwa lotniczego (osiągające swoje szczyty w marcu, kwietniu i następnie w czerwcu 2022 roku). Począwszy od lipca 2022 roku wysoce istotnym determinantem prowadzonej działalności były wysokie kursy dolara amerykańskiego, z rekordowymi poziomami notowań we wrześniu i październiku 2022 roku (realizacja po wysokim kursie waluty USD płatności za wycieczki budżetowane przed sezonem „Lato 2022” i przed wybuchem wojny w Ukrainie). Przed początkiem wojny w Ukrainie ceny oferowanych wycieczek były budżetowane przy zastosowaniu stosunkowo niskich z późniejszej perspektywy (po wybuchu wojny w Ukrainie) cenach paliwa lotniczego i kursów podstawowych walut rozliczeniowych, co spowodowało, że ich realizacja następowała z wysoce obniżoną marżą lub w przypadku części z nich ze stratą na sprzedaży.

Spółka dominująca i spółki Grupy Kapitałowej RBW (RAINBOW) w zasadzie nie zanotowały istotnego bezpośredniego wpływu przedmiotowego konfliktu zbrojnego w Ukrainie na prowadzoną działalność. Oferta produktowa realizowana przez Spółkę dominującą na terytorium Rosji lub Ukrainy przed wystąpieniem konfliktu zbrojnego miała nieznaczący wolumen (głównie wycieczki objazdowe) i nie stanowiła istotnego udziału w sprzedaży realizowanej w ramach podstawowej działalności Spółki dominującej. Niemniej, doświadczenia z okresu sprawozdawczego roku 2022 wskazują, w odniesieniu do przebiegu i realizacji poziomów sprzedaży realizowanej przez Spółkę dominującą dla najistotniejszego w roku kalendarzowym sezonu letniego (tj. sezonu „Lato 2022”), na wpływ konfliktu zbrojnego wyłącznie dla okresu bezpośrednio następującego po agresji militarnej Rosji w Ukrainie (okres 2-3 tygodni po dniu rozpoczęcia wojny, tj. po dniu 24.02.2022 r.), kiedy w zasadzie wyłącznie w tym okresie zauważalny był istotny spadek ilości rezerwacji wycieczek turystycznych przez klientów Spółki dominującej. Po swoistym „oswojeniu się” przez konsumentów (i potencjalnych klientów Grupy, w tym Spółki dominującej) z sytuacją występowania konfliktu w Ukrainie, konflikt ten ostatecznie nie miał w skali roku 2022 istotnego bezpośredniego wpływu na wybory konsumenckie potencjalnych klientów Spółki dominującej i prowadzoną w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours działalność. Potwierdzenie tych tendencji znajduje się w raportowanych przez Spółkę dominującą kolejnych wzrostach liczby rezerwacji (zarówno dla sezonu „Lato 2022”, „Zima 2022/2023” jak i nadchodzącego sezonu „Lato 2023”) oraz wzrostach wielkości przychodów w porównaniu do analogicznych okresów wcześniejszych.

M.in. w efekcie powyższego, przy uwzględnieniu wpływu w/w czynników na wynikowość Spółki i Grupy Kapitałowej, w 2022 roku Grupa Rainbow Tours osiągnęła zauważalny wzrost poziomu skonsolidowanych przychodów z działalności i osiągnęła swoje historyczne maksimum w tym zakresie. Przychody Grupy zanotowane w całym okresie sprawozdawczym 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży) wyniosły 2.393.306 tys. zł i tym samym wzrosły o około 87,1% w relacji do danych zanotowanych w okresie porównywalnym roku 2021 (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), a także stanowiły wzrost o około 37,1% w relacji do poziomu przychodów zanotowanych w okresie „normalnego” (tj. nieobarczonego negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, skutkami pandemii COVID-19 i skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie) roku obrotowego 2019.

Przy uwzględnieniu niekorzystnych czynników zewnętrznych i kosztotwórczych, jakie wskutek agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie zdominowały po 24.02.2022 r. sprzedaż operacyjną Spółki dominującej (wzrost kursów waluty USD i EUR, wzrosty cen paliwa lotniczego obciążające marżowość i zyskowność na działalności operacyjnej w 2022 roku, które „podrożyły” koszty wycieczek sprzedanych i zabudżetowanych według kursów waluty i cen paliwa lotniczego ustalanych przed agresją wojskową na terytorium Ukrainy), Grupa Kapitałowa Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2022 zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 22.330 tys. zł, co oznacza poprawę wyniku o ponad 5.850 tys. zł w relacji do skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2021 roku, który wyniósł 16.480 tys. zł oraz oznacza spadek zysku netto o 6.265 tys. zł w relacji do skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej osiągniętego w „normalnym” (przed wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2) za rok obrotowy 2019 roku (zysk netto w wysokości 28.595 tys. zł).

Przy uwzględnieniu pewnego znaczenia w/w czynników o charakterze globalnym (konflikt militarny w Ukrainie; negatywne tendencje w zakresie kształtowania się wskaźników makroekonomicznych) wpływ na kształtowanie się perspektyw funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce i na całym świecie w roku 2023 będą miały pozytywne i optymistyczne tendencje dotyczące tego obszaru gospodarki i aktywności człowieka, które miały miejsce w trakcie 2022 roku i zostały potwierdzone rekordową w przypadku Spółki dominującej wielkością zrealizowanej sprzedaży dla sezonów turystycznych roku 2022 („Lato 2022” i „Zima 2022/2023”), także w przypadku innych touroperatorów, i znajdują potwierdzenie w wielkości przedsprzedaży realizowanej przez Spółkę dominującą dlasezonu turystycznego „Lato 2023” (zgodnie z publikowanymi raportami o przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2023”: raport ESPI Nr 2/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz raport ESPI Nr 8/2023 z dnia 19.04.2023 r.). Poprawa nastrojów konsumenckich i trendu wzrostu zaufania konsumenckiego w Polsce do wyjazdów turystycznych organizowanych przez touroperatorów związana była i jest z następującymi czynnikami: (-) niezrealizowanie się wysoce negatywnych scenariuszy, co do dostępności surowców i nośników energii w okresie zimy przełomu 2022 i 2023 roku, (-) utrzymanie się na stosunkowo wysokim poziomie (mimo wcześniejszych negatywnych doniesień o spowolnieniu gospodarczym i potencjalnej recesji) chęci i motywacji do podróżowania m.in. w istotnej z punktu widzenia Spółki dominującej grupie docelowej klientów, tj. osób pomiędzy 40 a 60 rokiem życia z ustabilizowaną sytuacją finansowo-rodzinną, pozostających poza wpływem wysokich stóp procentowych (spłacone kredyty hipoteczne) i niepodlegających negatywnym wpływom wysokiej inflacji i wzrostów kosztów życia i funkcjonowania, (-) doświadczenie potencjalnych konsumentów i klientów Spółki dominującej z sezonu „Lato 2022” co do małej wówczas dostępności ofert typu „last minute” i wzrostów ich cen i chęć zakupu wyjazdów turystycznych w formule „first minute”, (-) pełne otwarcie się po pandemii COVID-19 kierunków i destynacji azjatyckich, m.in. Wietnam, Tajlandia i kierunków karaibskich (co miało przełożenie na bardzo dobrą sprzedaż kierunków egzotycznych oferowanych w sezonie turystycznym „Zima 2022/2023”).

 

Dla zapewnienia niezachwianego prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2023 Grupa utrzymuje w swojej dyspozycji bezpieczny margines środków finansowych na rachunkach bankowych, w tym w ramach dostępnych linii kredytowych. Grupa dysponuje stosunkowo wysokimi poziomami środków finansowych, w większości własnych, a zrealizowany wzrost stanu środków pieniężnych nastąpił z kwoty 83,9 mln zł na koniec 2021 roku do kwoty 142,4 mln zł na koniec 2022 roku. Ponadto, Grupa Kapitałowa dysponuje uzyskanym w 2018 roku kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 15,5 mln euro, co umożliwiło zakup i budowę hoteli w Grecji, także we współpracy z pasywnym partnerem zewnętrznym (pozyskanie przez Grupę Kapitałową w lutym 2019 roku pasywnego inwestora dla realizacji inwestycji związanych z rozwojem działalności w hotelach własnych lub zarządzanych na zasadzie wynajmu długoterminowego, tj. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez PFR TFI będącego częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju). Według istniejących trendów zaczyna to być uważane za najlepszy segment w turystyce, bo dający duże zyski, szczególnie, jeśli sam właściciel może zadbać o ich wypełnienie, jak w wypadku Spółki i jest pozytywnie odbierane przez analityków rynku usług turystycznych. W 2021 roku Grupa (grecka spółka zależna White Olive A.E.) uzyskała środki finansowe pochodzące z objęcia przez wskazany Fundusz (w ramach realizowanej inwestycji) nowych akcji White Olive A.E., w kwocie około 9 mln EUR, tj. o równowartości około 41,9 mln zł). W roku 2022 w Grupie przeprowadzono: (i) proces podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E., w wyniku którego nastąpiła zmiana (zwiększenie) udziału Rainbow Tours S.A. w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu White Olive A.E., z dotychczasowego wynoszącego 65,98% na nowy wynoszący 71,54% (Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiada w kapitale akcyjnym White Olive A.E. 100.998 akcji stanowiących 28,46% udziału w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu White Olive A.E.), co zostało przeprowadzone w wyniku realizacji w listopadzie i grudniu 2022 roku procesu podwyższenia kapitału akcyjnego (kapitału zakładowego) White Olive A.E. o kwotę 2.901.550 EUR, a także (ii) proces optymalizacji w Grupie zrealizowany poprzez połączenie (przez przejęcie) spółek White Olive A.E. (spółka przejmująca) ze spółką dotychczas zależną od White Olive A.E., tj. White Olive Premium Lindos A.E. (spółka przejęta); w dniu 21.11.2022 r. do Głównego Rejestru Przedsiębiorców w Republice Grecji (G.E.MI.) wpisano Decyzję Urzędu G.E.MI. o przedmiotowym połączeniu.

Zaufanie, jakim nas obdarzają Klienci oraz Akcjonariusze niezmiennie zobowiązuje i mobilizuje, dlatego też w roku bieżącym 2023, ale też w latach kolejnych zrobimy wszystko, aby konsekwentnie realizować strategię dynamicznego wzrostu Spółki dominującej, spółek Grupy Kapitałowej i ich wartości, także mimo trudności, z którymi często przychodzi nam się zmagać.

W imieniu Zarządu Spółki dominującej chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom Rainbow i spółek zależnych w Grupie za ich zaangażowanie i codzienną pracę, bez których sukces Spółki nie mógłby zostać osiągnięty. Pragnę również podziękować Akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej oraz partnerom biznesowym i Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzają.

Łódź, dnia 28 kwietnia 2023 roku

Z poważaniem,

Grzegorz Baszczyński

Prezes Zarządu Rainbow Tours S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus