Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Omówienie wyników Quercus TFI w I kw. 2023 r.

Udostępnij

Podczas gdy na rynek spływają jeszcze raporty roczne spółek, Quercus TFI jako jeden z pierwszych podmiotów na GPW opublikował raport podsumowujący 1 kwartał 2023 r. Miniony rok był niezwykle ciężkim czasem dla funduszy inwestycyjnych. Bessa na rynkach czy podwyżki stóp procentowych spowodowały odpływ kapitału z instytucji inwestycyjnych. Końcówka 2022 r. i pierwszy kwartał bieżącego roku dają jednak nadzieję na odwrócenie negatywnego trendu.

Quercus TFI to publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych ukierunkowane na zamożnych i bardzo zamożnych klientów. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje tworzenie i zarządzanie otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami instrumentów finansowych, pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także świadczenie innych usług finansowych. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi również m. in. Dom Inwestycyjny Xelion, w którym Quercus posiada 75% udziałów. Z punktu widzenia analizy przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że konsolidacja wyników tego podmiotu rozpoczęła się w październiku 2021 r. Oprócz tego w strukturze Grupy znajduje się R2 FIZ (utworzony w celu rozliczenia obligacji GetBack) oraz Quercus Agent Transferowy. Spółka posiada również ponad 20% udziałów w innym dystrybutorze, spółce iWealth Management sp. z o.o. Jednak zgodnie z deklaracją zarządu nie zachodzą tu przesłanki by traktować ją jako jednostka stowarzyszona i tym samym nie podlega ona konsolidacji metodą praw własności.

Quercus przychody
Źródło: opracowanie własne na podstawie biznesradar.pl

Przy analizę towarzystwa funduszy inwestycyjnych warto pamiętać, że jego przychody zależą w największej mierze od trzech kluczowych czynników:

  • wartości aktywów w zarządzaniu funduszu,
  • opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), która zależy od wyników osiąganych przez poszczególne subfundusze oraz ich aktywów
  • oraz opłaty stałej za zarządzanie.

I tak, przechodząc do pierwszego aspektu, na koniec marca wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wynosiła 3,19 mld zł, w porównaniu do 3,87 mld zł na koniec marca ubiegłego roku (-17,6% r/r) .

Poziom aktywów w zarządzaniu zależy głównie od bieżącej koniunktury rynkowej oraz salda umorzeń i wpłat od klientów. Jeśli na rynkach trwa bessa, ta wartość będzie raczej spadać, analogiczna sytuacja będzie występować w trakcie hossy. Wyniki funduszy pociągają za sobą zainteresowanie klientów. Gdy te instytucje wykazują dobre wyniki, ludzie chętniej kupują jednostki uczestnictwa, a co za tym idzie, zwiększa się wartość aktywów pod zarządzaniem.

 

sprzedaż netto w funduszach Quercus TFI
Źródło: prezentacja spółki

W minionym roku, prawie każdego miesiąca sprzedaż netto (różnica między umorzeniami i wpłatami) była ujemna. Patrząc na ubiegły rok można jednak zaobserwować tutaj pierwsze oznaki odwrócenia negatywnej tendencji z pierwszą dodatnią sprzedażą netto w grudniu (+4 mln zł). Pozytywny bilans TFI odnotowało również w marcu (+11 mln zł) i kwietniu (+2 mln zł). Korzystniejsza sytuacja na rynkach wpłynęła na zahamowanie wypłat środków. Z czasem, gdy fundusze będą notować coraz lepsze wyniki z inwestycji, wartość wpłat powinna systematycznie rosnąć.

Od wartości aktywów netto pod zarządzaniem fundusz pobiera opłatę stałą. Zależy ona od rodzaju poszczególnych subfunduszy. Najwyższą opłatą (2,0%) cechują się subfundusze akcyjne, niższe opłaty (1,0% i 0,8%) funkcjonują dla subfunduszy bezpiecznych, opartych w dużej mierze na obligacjach. Największą część kapitału Quercusa jest ulokowana w subfunduszach dłużnych, m. in.: Ochrony Kapitału, Obligacji Skarbowych czy Dłużny Krótkoterminowy. Oprócz tego, TFI posiada ekspozycję na rynek akcyjny poprzez m. in. Quercus Agresywny czy bardziej elastyczne fundusze absolute return np. Global Balanced. W kontekście opłaty stałej, niedawno doszło do zmian legislacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od stycznia 2022 r. maksymalna stawka opłaty stałej za zarządzanie aktywami funduszy otwartych wynosi 2,0%. Wartość stawki w ostatnich latach zgodnie z rozporządzeniem stopniowo malała, ale jej obecna wartość jest na poziomie docelowym.

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus