Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki SFD za pierwszym kwartał 2023 r. oraz komentarz spółki

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 1Q2023 1Q2022 dynamika
PLN      
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 96 783 585 70 793 963 37%
Koszty działalności operacyjnej 90 543 822 67 031 264 35%
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 239 763 3 762 699 66%
Pozostałe przychody operacyjne 103 250 107 718 -4%
Pozostałe koszty operacyjne 289 432 604 947 -52%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 053 581 3 265 471 85%
Przychody finansowe 56 720 15 680 262%
Koszty finansowe 627 967 142 690 340%
Zysk (strata) brutto 5 482 334 3 138 461 75%
Zysk (strata) netto 4 238 659 2 275 971 86%

 

>>>   Sprawdź co prognozują analitycy dla SFD na kolejne lata  <<<

 

„Wyniki SFD S.A. za 1 kwartał pokazują, że potrafimy jednocześnie realizować wzrosty sprzedaży, jak i skutecznie pracować nad poprawą rentowności. W 1 kwartale roku osiągnęliśmy przychody na poziomie ponad 96 mln zł, o 36,7% więcej niż w 1 kwartale ubiegłego roku, a jednocześnie poprawiliśmy wynik EBITDA o 72 % do poziomu 7 mln zł. Nasz zysk netto wyniósł prawie 4,3 mln zł, czyli 86,2% więcej niż w 1 kwartale 2022r. To jest sukces po trudnym początku ubiegłego roku, dzięki elastycznej polityce cenowej, zbudowaniu dobrych planów marketingowo-sprzedażowych oraz nowym produktom. W pierwszych miesiącach roku kontynuowaliśmy także prace nad kolejnymi, nowymi produktami oraz przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia działalności na następnym, już szóstym rynku zagranicznym” – komentuje Mateusz Pazdan, prezes zarządu SFD S.A.

“Sprzedaż w modelu omnichannel to nasza mocna kompetencja. Szczególną uwagę w naszym modelu biznesowym poświęcamy sprzedaży poprzez własne kanały e-commerce opartej na naszej własnej logistyce oraz na współpracy z wybranymi influencerami. W 1 kwartale 2023r. udział sprzedaży e-commerce w całości przychodów wyniósł ponad 56%, nominalnie sam e-commerce w tym okresie wzrósł o ponad 15 milionów złotych przychodu. Pracujemy także nad zwiększaniem sprzedaży poprzez zagraniczne “marketplaces” oraz rozwijamy export w segmencie sprzedaży hurtowej. Rozwijamy również nasze kompetencje marketingowe, w pierwszym kwartale rozpoczęliśmy intensywne wdrożenie na Tik-Tok-u oraz wdrażamy nowe rozwiązania rich content w kartach kluczowych produktów. Pracę na danych, analizy trendów rynkowych i badania rynku przekładamy na plany sprzedażowe, które przynoszą efekty”. - dodaje Rafał Zakrzewski, wiceprezes zarządu ds. przychodów SFD S.A.

“W dalszym ciągu rozważamy nasze długoterminowe plany w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej, aby zapewnić możliwość dalszego, szybkiego rozwoju sprzedaży. Mamy kilka możliwych opcji i w najbliższym czasie powinniśmy podjąć jakieś decyzje w tym temacie. Nasze aktualne zasoby i możliwości są w zupełności wystarczające w perspektywie kolejnych dwóch lat.” - dodaje Bartosz Kogut, wiceprezes zarządu SFD S.A.

“W porównaniu z wymagającym 1 kwartałem ubiegłego roku osiągnęliśmy znaczną poprawę zarówno rentowności, jak i wskaźników obrotu zapasami i należnościami. Zadłużenie Spółki pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.” - dodaje Przemysław Kwiatkowski, wiceprezes zarządu ds. finansów SFD S.A.

WYNIKI FINANSOWE W 1 KWARTALE 2023 r

W okresie od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. SFD zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 96.783.585,19zł, co stanowi blisko 136,7% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022, kiedy to wyniosły 70.793.963,37zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży w tym okresie wynika przede wszystkim ze wzrostów odnotowanych w segmencie własnych sklepów e-commerce w Polsce, a także z dynamicznego wzrostu przychodów w sieciach handlowych, własnych sklepach stacjonarnych oraz sklepach e-commerce otwartych poza Polską. Spółka, podobnie, jak w poprzednich okresach, łącznie wprowadziła do oferty 20 nowych produktów w segmentach odżywek, suplementów, żywności dietetycznej oraz nutrikosmetyków.

Spółka prowadziła aktywną politykę cenową w szczególności dla swoich tradycyjnych produktów białkowych, gdzie spadek cen surowców pozwolił na obniżenie cen, przy jednoczesnym znaczącym wzroście wolumenu sprzedaży. Sprzedaż spółki w ogólnopolskich sieciach handlowych była na bardzo dobrym poziomie. Spółka kontynuowała działania mające na celu wzrosty sprzedaży poprzez wiodące marketplaces takie jak Amazon czy Allegro. Odnotowany został także wzrost sprzedaży hurtowej na eksport.

Za okres 01.01.2023r. do 31.03.2023r EBITDA wyniosła 7.019.817,58 zł i była o 72,3% wyższa r/r, kiedy to w porównywalnym okresie zeszłego roku wyniosła 4.074.162,53zł. Rentowność EBITDA wyniosła w tym okresie 7,3% vs 5,8% w 1 kwartale 2022r. Spółka odbudowała zatem w znacznym stopniu rentowność operacyjną, która w 1 kwartale ubiegłego roku obciążona była po pandemicznymi skutkami przerwanych łańcuchów dostaw tj. niedostępnością niektórych, ważnych składników do produkcji, a także wzrostem ich cen. Poprawa rentowności w 1 kwartale 2023r. wynika także ze wzrostu sprzedaży w segmencie własnego e-commerce, który charakteryzuje się wysoką rentownością.

Zysk netto w okresie od 01.01.2023r. do 31.03.2023r wyniósł 4.238.658,76 zł i był o 86,2% wyższy r/r, kiedy to w porównywalnym okresie zeszłego roku wyniósł 2.275.970,68zł. Rentowność  zysku netto Spółki wyniosła w 1 kwartale 2023 4,4% vs 3,2% w 1 kwartale 2022r. Spółka poprawiła zatem rentowność na poziomie zysku netto pomimo wzrostu kosztów finansowych w tym okresie, który spowodowany był wyższym zadłużeniem z powodu przejściowego wyższego poziomu zapasów. Zabezpieczenie wyższego poziomu zapasów surowca oraz produktów gotowych było niezbędne dla realizacji wysokiego poziomu sprzedaży w 1 kwartale 2023r. Wskaźnik zadłużenia ogólnego na koniec 1 kwartału 2023r. wyniósł 0,51 vs 0,53 na koniec 1 kwartału 2022r. i pozostaje na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik rotacji należności w dniach obniżył się, co jest pozytywne i na koniec 1 kwartału 2023r. wyniósł 19,6 vs 23,3 na koniec 1 kwartału 2022r. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach wyniósł 83 vs 99 w I kwartale 2022. Wskaźnik rotacji zobowiązań obniżył się do 44 dni w 1 kwartale 2023r. z 53 dni w 1 kwartale 2022r.

WYNIKI OPERACYJNE W 1 KWARTALE 2023 R.

Średnia wartość zamówienia w sklepie internetowym SFD wyniosła 159 zł vs 144 zł w 1 kwartale ubiegłego roku. Na wzrost wartości średniego zamówienia w dużej części wpłynęły wyższe ceny produktów oraz innowacja produktowa dzięki której w omawianym okresie wdrożono szereg produktów podnoszących wartość koszyka.

W kanałach e-commerce klienci dokonali 400 tys. transakcji vs 315 tys. transakcji w 1 kwartale ubiegłego roku. Wyższa liczba transakcji w 1 kwartale 2023r. wynikała z rozwijającej się oferty produktowej, nowej kampanii influencerskiej Deynn i Lexy oraz rosnącej liczby zamówień z rynków poza Polską, gdzie Spółka prowadzi sprzedaż przez własne sklepy e-commerce z realizacją zamówień z magazynu w Opolu.

Spółce w 1 kwartale 2023r. w mediach społecznościowych przybyło 68 tys. obserwujących i na koniec kwartału media społecznościowe SFD S.A. obserwowało ponad 1,5 mln osób.

W 1 kwartale bieżącego roku SFD zrealizowało 2 akcje in&out w ogólnopolskich sieciach handlowych.

SYTUACJA RYNKOWA

W Polsce i na świecie obserwowany jest trend lepszego dbania o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne na siłowniach, a także regularnych treningów wg spersonalizowanych planów treningowych. Intensywne treningi zaś wymagają profesjonalnej suplementacji i zmiany diety. Od kilku lat można także zaobserwować, iż społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na składniki kupowanych produktów spożywczych, eliminując z diety niektóre składniki, jak np. cukier czy poszukując mniej kalorycznych zamienników swoich ulubionych przekąsek czy potraw.

Spółka obserwuje, iż sprzedaż w kanałach e-commerce w wybranych branżach, w tym w branży żywności, ma wciąż istotny potencjał wzrostowy. Klienci są zainteresowani nowymi ofertami i produktami w sklepach e-commerce, a odpowiednio zbudowane działania marketingowe pozwalają na osiągnięcie wzrostów sprzedaży w tym kanale. W sieciach handlowych również istnieje duży potencjał sprzedaży produktów Spółki, który realizowany jest na terenie całego kraju. Oferty dotyczą zarówno najlepiej sprzedających się produktów, jak i nowości w ofercie. Sprzedaż w tym kanale realizowana jest od 2021 roku w formule in&out i Spółka widzi potencjał do jej rozwoju.

Analiza trendów konsumenckich na rynkach zagranicznych wykazuje, iż zakupy zarówno przez kanały e-commerce jak i obecność oferty Spółki w sieciach handlowych w danym kraju ma duży potencjał sprzedażowy.

W 1 kwartale 2023r. ceny surowców używanych do produkcji kluczowych produktów w ofercie Spółki miały tendencję spadkową, co pozwoliło Spółce na korektę cen tych produktów, która z kolei powinna przekładać się w kolejnych kwartałach, na zwiększone wolumeny sprzedaży.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus