Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Rank Progress za pierwszy kwartał 2023 r. oraz komentarz zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 1Q2023 1Q2022 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 23 476 17 868 31%
Zysk/strata na sprzedaży 10 771 5 117 110%
Zysk/strata na działalności operacyjnej 8 409 16 714 -50%
Zysk/strata brutto 8 904 13 080 -32%
Zysk/strata netto 7 333 9 444 -22%
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -39 557 -7 407  
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 11 144 -21 003  
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 28 651 -5 157  
Przepływy pieniężne razem 238 -33 567  
  31.03.2023 31.12.2022  
Nieruchomości inwestycyjne 554 082 555 264 -0,2%
Aktywa ogółem 917 527 857 669 7%
Zobowiązania długoterminowe 284 215 285 007 -0,3%
Zobowiązania krótkoterminowe 156 706 103 389 52%
Kapitał własny razem 476 606 469 273 2%
Kapitał zakładowy 3 718 3 718  
Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550  

 

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa RNK (RANKPROGR) wypracowała 23,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 17,9 mln PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które wyniosły 15,6 mln PLN i wzrosły z 14,3 mln PLN osiągniętych w pierwszym kwartale roku ubiegłego.

Na koniec I kwartału 2023 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 486 mln PLN.

Koszty działalności operacyjnej praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego, co pozwoliło Grupie zanotować znaczący wzrost zysku na sprzedaży do 10,8 mln PLN z 5,1 mln PLN. Rentowność na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 45,9 %, wobec 28,6 % w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8,4 mln PLN wobec zysku 16,7 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek zysku na działalności operacyjnej był wynikiem ujemnego wyniku na nieruchomościach spowodowanego ujemnymi różnicami kursowymi na wycenianych obiektach.

Przychody finansowe wzrosły do 3,5 mln PLN z 1,3 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów finansowych wynikał głównie z tytułu znaczącego wzrostu przychodów odsetkowych do 3,0 mln PLN z 0,7 mln PLN. Koszty finansowe spadły do 6,5 mln PLN, wobec 7,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek kosztów finansowych wynikał z braku ujemnych różnic kursowych z tytułu wyceny i spłat kredytów. Koszty odsetkowe wzrosły do 4,8 mln PLN wobec 2,1 mln PLN w pierwszym kwartału roku ubiegłego.

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności wzrósł do 3,5 mln PLN, wobec 2,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 7,3 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, wobec 9,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

Na koniec pierwszego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 24,1 mln PLN środków pieniężnych, z czego 5,3 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.

W ciągu kwartału wartość nieruchomości inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Rank Progress praktycznie nie uległa zmianie i wyniosła 554,1 mln PLN. Wartość zapasów wzrosła o 50,1 mln PLN do kwoty 136,9 mln PLN. Wartość zobowiązań zwiększyła się o 52,5 mln PLN do kwoty 440,9 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy wzrosła do 48%.

W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projekcie centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz parku handlowego w Chojnicach. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym Port Popowice we Wrocławiu. Dla inwestycji mieszkaniowej w Olsztynie przymierzamy się do prac związanych z przebudową układu drogowego. Trwają także prace projektowe przy projekcie mieszkaniowym Legnica-Browar. Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 135 ha i szacunkowej wartości rynkowej 303 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus