Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dwukrotny wzrost zysku netto Grupy Ailleron

Udostępnij
  • Grupa Ailleron w I kwartale 2023 roku wypracowała 110,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 44 proc. r/r),
  • eksport odpowiadał za 80 proc. wypracowanych przychodów, co wiązało się ze wzrostem pozycji spółki na rynkach międzynarodowych,
  • wynik EBITDA przekroczył 15,6 mln zł (wzrost o 28 proc. r/r).
  • skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,1 mln z, co stanowi dwukrotny wzrost r/r, zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,8 mln zł, znacząco powyżej skorygowanego zysku za I kwartał 2022 – 0,8 mln zł,
  • przychody Grupy Software Mind wzrosły do 95 mln zł (wzrost o 51 proc. r/r. w tym 26% wzrostu organicznego),
  • przychody segmentu FinTech wzrosły o 16 proc. r/r i wyniosły 14,9 mln zł.

– Za nami kolejny bardzo dobry kwartał. Zysk netto za ostatnie cztery kwartały przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wzrósł do 19,5 mln zł. W I kwartale 2023 roku utrzymaliśmy wysoką dynamikę i determinację do wzrostu równocześnie pracując nad poprawą rentowności segmentu FinTech – powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu ALL (AILLERON) – Konsekwentnie wdrażamy nasz cel strategiczny - rozwoju dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów – Software Mind i Ailleron. Jeśli chodzi o segment FinTech rozwijany w ramach Ailleron, to mimo globalnych zawirowań w sektorze bankowym wciąż widzimy na rynku bardzo duże zapotrzebowanie instytucji finansowych na produkty i usługi IT – dodaje Rafał Styczeń.

Pod koniec 2022 roku spółka sprzedała deficytową działalność HotelTech. I kwartał br. roku był pierwszym okresem, gdzie wynik Grupy Ailleron nie był obciążony wynikiem tego segmentu. Sprzedaż HotelTechu była także kolejnym etapem wdrażania Nowej Strategii Ailleron SA, która kładzie nacisk na dynamiczny rozwój sprzedaży usług IT do instytucji finansowych, poprawę rentowności i zdolności do generowania gotówki.

– Posiadamy bardzo dobrą sytuację finansową, wzrósł zapas środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Grupie i na koniec marca wyniósł on 98 mln zł. EBITDA w I kwartale przekroczyła 15,6 mln zł.– mówi Tomasz Król, członek zarządu i CFO Ailleron SA. – Jeśli chodzi o wynik operacyjny biznesów Ailleron udało się w I kwartale znacząco ograniczyć stratę FinTechu (1,0 mln zł straty wobec 3,4 mln zł straty w I kwartale 2022). Należy zwrócić uwagę na cykliczność realizacji przychodów – w FinTech sezonowość wskazuje, że pierwszy kwartał jest „najsłabszy” w wynikach rocznych (np. większość umów serwisowych dla produktów własnych jest rozliczana jednorazowo w czwartym kwartale). Oznacza to, że pełne efekty zwiększania skali i stopniowej poprawy rentowności segmentu FinTech będą widoczne dopiero w następnych kwartałach – dodaje Tomasz Król.

Grupa Software Mind osiągnęła 94,9 mln zł przychodów, 13,1 mln zł EBIT. Zysk netto Grupy Software Mind przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Ailleron SA wyniósł w I kwartale br. ok. 4,6 mln zł.

- W 2023 oczekujemy dalszego rozwoju organicznego Grupy Software Mind, jednak nie wykluczamy też akwizycji. Posiadamy duży zapas gotówki i oczekujemy, że w nadchodzących kwartałach pojawią się interesujące dla nas możliwości inwestycyjne. Pomimo osiąganych dobrych wyników zauważamy niepewność co do sytuacji gospodarczej, przez co wzrost globalnego rynku usług IT w bieżącym roku może być słabszy niż w latach 2021-22. – wyjaśnia Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind. - Oceniamy, że nasza sytuacja jest bezpieczna ze względu na długoterminowe relacje z klientami, co również przekłada się na naszą stabilność jako pracodawcy – dodaje Grzegorz Młynarczyk.

Zgodnie z zapowiadaną rekomendacją wypłaty dywidendy przez Zarząd, Rada Nadzorcza spółki pozytywnie oceniła ten wniosek. Za lata 2020 i 2021 Ailleron wypłacił dywidendę w wysokości 32 gr na jedną akcję. W obecnym roku akcjonariuszom ma przypaść ponad 12,3 mln zł dywidendy, co daje 1 zł na akcję. Ostateczną decyzję o wypłacie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

– Doceniamy naszych akcjonariuszy, co chcieliśmy dodatkowo podkreślić rekomendacją dywidendy. Intencją Zarządu jest podział zysków z akcjonariuszami przez, w miarę możliwości, rosnącą dywidendę przy równoczesnym dalszym dynamicznym rozwoju Grupy Ailleron. W tym roku zaproponowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, przy czym 50gr to dywidenda z bieżących zysków skonsolidowanych, a 50gr to wypłata z środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów w Software Mind w 2021 roku. Pomimo niepewności gospodarczej, na rok 2023 patrzymy z optymizmem, a mocna sytuacja bilansowa Grupy pozwala nam podejmować ambitne kroki w rozwoju oraz dzielić się zyskami z akcjonariuszami zarówno w tym roku jak i w następnych – dodaje Rafał Styczeń.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus