Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Omówienie wyników Fabrity Holding za 2 kw. 2023 r. [BR Premium]

Udostępnij

Fabrity Holding to przedsiębiorstwo znajdujące się na ścieżce intensywnych przemian. Oprócz zmiany nazwy, Grupa zadecydowała także o pozbyciu się części aktywów i skupieniu się na najbardziej perspektywicznym biznesie. Na myśl o software housa’ch notowanych na polskim parkiecie, inwestorom do głowy przychodzi m. in. Spyrosoft czy Ailleron (Software Mind), a mało kto wie o takiej działalności w ramach Fabrity. Pora sprawdzić, jak spółka radzi sobie w tym obszarze, szczególnie w obliczu spowolnienia na rynku.

Dla lepszego zobrazowania działalności, w swoich sprawozdaniach i prezentacjach oprócz sprzedaży księgowej Grupa używa pozycji „przychody operacyjne”, do której należą przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji celem dalszej odsprzedaży a także inne koszty związane z refakturami i podnajmem oraz koszty projektowe związane z udziałem firm trzecich. Przedsiębiorstwo  po prostu nie uwzględnia w tej pozycji przychodów z usług, które są następnie refakturowane do podmiotów trzecich, co lepiej oddaje efektywność biznesu. Gwoli ścisłości, refaktury dotyczą przede wszystkim segmentu marketingowego.

Fabrity Holding: przychody operacyjne wg segmentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

Zmiana nazwy firmy na FAB (FABRITY) była podyktowana chęcią wskazania na ewolucję dotychczasowego biznesu i rosnący udział gałęzi software’owej. Dobrze obrazuje to powyższy wykres. Działalność związana z tworzeniem oprogramowania od kilku lat odpowiadała za największą część wygenerowanych przychodów, a tendencja wzrostowa tego segmentu nasiliła się dodatkowo w ostatnich okresach.  Przychody operacyjne segmentu software w 2 kw. 2023 r. ukształtowały się na poziomie 14,2 mln zł, co oznacza wzrost o około jedną piątą r/r. Wzrost w analizowanym okresie był napędzany przede wszystkim poprzez rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi klientami przedsiębiorstwa, chociażby agencją Frontex. Warto przypomnieć, że historia współpracy Fabrity z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej sięga 2016 r. Przez minione lata spółka współpracowała z tym podmiotem w różnej skali, ale to ostatnie okresy przyniosły istotne rozszerzenie kooperacji. Usługi objęte umowami wykonawczymi (prace projektowe, usługi serwisowe) w ramach podpisanych pod koniec 2020 r. umów ramowych (łącznie na kwotę 50 mln EUR) mogą być świadczone nie dłużej niż do 5 kwietnia 2025 r. W 2 kw. 2023 r. spółka obserwowała utrzymujący się wciąż osłabiony popyt na usługi programistyczne, co było widoczne w szczególności za granicą. Pomimo tego, firmie udało się pozyskać kilku dużych klientów z branż takich jak motoryzacja, dystrybucja leków, telekomunikacja/media czy przemysł tytoniowy. Usługi świadczone dla tych podmiotów powinny mieć pozytywne przełożenie na wyniki kolejnych okresów.

W segmencie marketingowym w analizowanym kwartale, spółki K2 Precise i K2 Create wygenerowały 4,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,1 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. (-6,8% r/r). Spółka tłumaczy spadek sprzedaży efektem wysokiej bazy z poprzedniego roku (szczególnie w K2 Create, dla której poprzedni rok był najlepszy od 5 lat) oraz ogólnym pogorszeniem sytuacji na rynku reklamy. Grupa Fabrity jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych związanych z przyszłością tej części biznesu. Rozważanych jest kilka opcji, w tym poszukiwanie inwestorów strategicznych i sprzedaż obu podmiotów. W związku z tym, aktywa spółek K2 Precise i K2 Create są ewidencjonowane w raporcie jako grupa aktywów przeznaczona do zbycia. Zarząd zakłada, że proces przeglądu opcji strategicznych będzie trwał do końca 2023 r.

Fabrity wyróżnia w swojej działalności jeszcze jeden segment, związany z realizacją usług pomocniczych dla innych podmiotów z Grupy (SSC – Shared Services Center) i pozostałą działalnością niezwiązaną z żadnym innym biznesem przedsiębiorstwa. Segment można postrzegać jako działalność dodatkowa, a jego udział jest zdecydowanie najniższy w całej strukturze. W analizowanym okresie firma wypracowała w ramach tej części 2,2 mln zł, co przełożyło się na niewielką zniżkę przychodów (-3,4% r/r). Na wykresie, do 2 kw. 2022 r. można zaobserwować jeszcze wyniki segmentu Cloud, reprezentowanego przez spółkę Oktawave, która została sprzedana w czerwcu ubiegłego roku.

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX