Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Asseco Poland odkupi 14,8 mln własnych akcji po 80 zł

Udostępnij

W dzisiejszych komunikatach spółka poinformowała o:

  • ustaleniu ceny ostatecznej (jednakowej ceny dla wszystkich akcjonariuszy, po której nabywane będą akcje w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z Uchwałą Inicjującą oraz Zaproszeniem do Składania Ofert) na poziomie 80,00 PLN,
  • ustaleniu ostatecznej liczby akcji własnych podlegających nabyciu w ramach transakcji opisanych w Uchwale Inicjującej oraz Zaproszeniu do Składania Ofert na 14.808.872 akcje spółki, reprezentujące ok. 17,84% kapitału zakładowego,
  • przeznaczeniu na skup kwoty 1.184.709.760,00 zł

Mając na uwadze, że spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż 80 zł, obejmujące łącznie 26.505.252 akcje, stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy wyniosła ok. 44,13%.

Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zaakceptowano nastąpi w dniu 21 września 2023 r.

Wśród sprzedających akcje znajduje się Cyfrowy Polsat S.A., od którego zgodnie z zasadami redukcji spółka odkupi 10.642.046 akcji po cenie 80,00 zł za łączną kwotę 851.363.680,00 zł.

"Akceptacja oferty sprzedaży akcji Spółki złożonej przez akcjonariusza Spółki tj. Cyfrowy Polsat S.A. stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), na którą w dniu 18 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę." - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu ACP (ASSECOPOL) sposób i forma przeprowadzonej transakcji nie powoduje naruszenia interesów spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności, transakcja odbywa się w trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy oraz nie stanowi uprzywilejowania żadnego z akcjonariuszy.

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus