Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Kopex przyjął program obligacji na max. 200 mln zł, decyzje o emisjach do 31 VII

Udostępnij

Zarząd Kopeksu podjął uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne na łączną kwotę do 200 mln zł, podał KPX (KOPEX). Decyzje o emisji (jednej lub kilku), przeprowadzanych w trybie niepublicznym, spółka może podjąć do 31 lipca 2017 r.

"Podjęcie uchwały przez zarząd wynika z planowanego zawarcia umowy restrukturyzacyjnej w sprawie zadłużenia finansowego grupy kapitałowej spółki, która przewiduje zobowiązanie spółki do emisji obligacji imiennych, w celu umożliwienia wierzycielom Grupy, będącym stronami umowy restrukturyzacyjnej, objęcie obligacji w miejsce określonej w tej umowie części ich wierzytelności, poprzez opłacenie ceny emisyjnej w drodze potrącenia jej z tą częścią wierzytelności objętą umową restrukturyzacyjną" - czytamy w komunikacie.

W ramach programu spółka może emitować jedną lub więcej serii obligacji, które będą miały formę dokumentu. Obligacje mogą być emitowane w odcinku zbiorowym. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, podano także.

"Czas trwania programu, tj. czas, w którym zarząd spółki może podjąć uchwałę o emisji obligacji, będzie nie dłuższy niż do 31 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach programu. Proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna)" - czytamy dalej.

Nie określono minimalnej liczby obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia emisji do skutku. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, podano także.

Do przeprowadzenia emisji obligacji wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia. Jednocześnie spółka przypomina, iż podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zostało uwzględnione w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 30 listopada 2016 roku.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.