Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na program emisji obligacji do 200 mln zł

Udostępnij

Akcjonariusze KPX (KOPEX) wyrazili zgodę na obciążenie majątku spółki w formie zastawów na rzecz banków finansujących oraz TDJ (inwestora), a także na ustanowienie programu emisji obligacji na kwotę do 200 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na

a. obciążenie majątku spółki, na rzecz banków finansujących oraz inwestora (jak zdefiniowano w 'Kluczowych warunkach'), jak również ich następców, zabezpieczeniami w formie: zastawów finansowych, cywilnych i rejestrowych (, w zakresie i na zasadach wynikających z dokumentacji restrukturyzacyjnej oraz finansowania ratunkowego, oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowach zastawu lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub oddanie go w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawu lub odpowiednimi przepisami prawa.

b. zawarcie wszelkich umów zmieniających umowy zastawu oraz wszelkich porozumień związanych z tymi umowami lub wymaganych w związku z tymi umowami" – czytamy w uchwale.

Kopex podał, że celem decyzji jest przygotowanie do zawarcia dokumentacji restrukturyzacyjnej oraz finansowania ratunkowego dotyczącej zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Kopeksu, w tym wykonania związanych z nią obowiązków zabezpieczenia zobowiązań.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kopex S.A. wyraża zgodę na uruchomienie przez zarząd spółki programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne na łączną kwotę (wartość nominalna) do 200 000 000,00 zł" – czytamy w kolejnej uchwale.

Zgodnie z uchwałą wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 zł. Czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym zarząd może podjąć uchwałę o emisji obligacji w ramach programu będzie nie dłuższy niż do 31.07.2021r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach programu. Proponowanie nabycia obligacji będzie dokonywane trybie emisji niepublicznej, kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., podano także.

Zarząd Kopeksu podjął wcześniej uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne na łączną kwotę do 200 mln zł.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.