Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Udostępnij

KPX (KOPEX) przydzielił 1 849 998 zwykłych, imiennych obligacji serii 01/2016 o łącznej wartości nominalnej 184 999 800 zł, podała spółka.

"Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustalonego i uruchomionego w związku z umową restrukturyzacyjną w sprawie zadłużenia finansowego grupy kapitałowej emitenta. [...] Następujący obligatariusze: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., HSBC Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Invest 8 TDJ Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązali się pokryć cenę emisyjną nabytych obligacji w drodze potrącenia przysługujących im odpowiednich części Transzy A wierzytelności (zdefiniowanych w ww. umowie restrukturyzacyjnej) z wierzytelnością emitenta o zapłatę zobowiązania wynikającego z objęcia obligacji" - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie spółka podała, że obligatariusz TDJ EQUITY IV S.A. pokrył cenę emisyjną obligacji poprzez jej wpłacenie na wskazany przez spółkę rachunek bankowy.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę 3M WIBOR + 0,7% w skali roku. Data wykupu obligacji to 31 marca 2022 roku.

"Roszczenia obligatariuszy będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek oraz zastawów rejestrowych na rzecz odpowiednio administratora hipotek oraz administratora zastawów, działających we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Przedmiotem hipotek będą nieruchomości należące do Elgór+Hansen S.A., emitenta oraz Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis sp. z o.o. Przedmiotem zastawów rejestrowych będą: wskazany w ww. umowie restrukturyzacyjnej zastrzeżony rachunek bankowy prowadzony przez agenta zabezpieczeń na rzecz Emitenta oraz istotne składniki majątku Emitenta w postaci ruchomości" - podano także. 

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+