Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Strata netto Kopeksu to 503,66 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

Udostępnij

Kopex odnotował 503,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 16,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 448,27 mln zł wobec 21,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,14 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 360,97 mln zł rok wcześniej.

W całym spółka miała 497,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 101,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 093,68 mln zł w porównaniu z 1 433,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 13,86 mln zł wobec 98,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na pogorszenie raportowanych wyników wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z działalności operacyjnej oraz dokonane w czwartym kwartale odpisy. W IV kwartale po uwzględnieniu odpisów strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 503,7 mln zł przy przychodach 224,1 mln zł. Strata operacyjna wyniosła  448,3 mln zł, a EBITDA -407 mln zł (po uwzględnieniu odpisów)" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość odpisów dokonanych w czwartym kwartale na aktywa niefinansowe ujęte w wyniku operacyjnym wyniosła prawie 368 mln zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. odpisy wartości firmy przypisanej do segmentu górnictwo (292 mln zł) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów nierotujących i prac rozwojowych segmentu górnictwo. Odpisy na aktywa finansowe wyniosły 62 mln zł, a łączna wartość odpisów to przeszło 430 mln zł, podano również.

"Biorąc pod uwagę sytuację całego sektora górniczego, nie tylko na rynku krajowym, ale także rynkach światowych, prezentowane po czwartym kwartale wyniki nie powinny zaskakiwać. Raportujemy dużą stratę zarówno na poziomie zysku netto, jak i zysku operacyjnego oraz wskaźnika EBITDA. Bez dokonanych odpisów EBITDA Grupy Kopex wyniosłaby za cztery kwartały 81 mln zł. Po odpisach raportujemy -287 mln zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że choć ten uzasadniony ekonomicznie zabieg księgowy wpływa na wyniki finansowe, to nie ma on charakteru pieniężnego, to znaczy nie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie środków pieniężnych posiadanych przez Grupę" - skomentował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Krzysztof Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2015 roku dług netto Grupy Kopex wzrósł o 60 mln zł kw/kw do 550 mln zł. W całym 2015 roku dług netto wzrósł o 189 mln zł, co wynikało z ujemnych przepływów w działalności inwestycyjnej Grupy, wypłaty dywidendy oraz płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. W konsekwencji wzrostu zadłużenia i niższej EBITDA spowodowanej dokonanymi odpisami, wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł w trzecim kwartale do poziomu 6,8x.

Z końcem 2015 roku spadł kapitał obrotowy netto Grupy i na koniec grudnia wynosił 596 mln zł (-35 mln r/r). W relacji rocznej wzrósł poziom zapasów i należności  handlowych, co bezpośrednio wynika z istotnego pogorszenia bieżącej realizacji spłaty należności przez spółki górnicze i wydłużania terminów płatności. W relacji rok do roku obniżeniu uległ poziom aktywów z tytułu umów o usługi budowlane. Cykl konwersji gotówki wydłużył się do 197 dni.

"Trudna sytuacja sektora górniczego wpływająca bezpośrednio na sytuację finansową Grupy Kopex, przyczyniła się do podjęcia przez zarząd kroków zmierzających do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji grupy kapitałowej obejmującej m.in. poprawę efektywności operacyjnej a także uporządkowanie struktury grupy kapitałowej w celu wzrostu synergii jej funkcjonowania. Zarząd będzie dążył do aktywizacji sprzedaży eksportowej i dalszego rozwijania zaplecza serwisowego, dywersyfikacji produktowej i budowy nowych kompetencji oraz oferty kierowanej na rynki pozagórnicze. Dalsza dezaktywacja majątku nieoperacyjnego i ścisła kontrola przepływów operacyjnych, zadłużenia i  poziomu kapitału obrotowego netto mają na celu powrócenie do konserwatywnego poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA. W drugiej połowie roku Grupa Kopex planuje uzyskanie koncesji na eksploatację w planowanej Kopalni Przeciszów" - podsumowano w komunikacie.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.