Mespila Investments Limited po przekroczeniu progu 90% w wezwaniu na akcje PGD (PAGED), ogłosiła przymusowy wykup pozostałych  9,9976% akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, podała spółka.

"Żądający sprzedaży, posiadając łącznie z podmiotami zależnymi powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, niniejszym żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze mniejszościowi posiadają łącznie 1 549 627 akcji spółki reprezentujących 9,9976% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

"Cena wykupu wynosi 59 za jedną akcję i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a ustawy o ofercie i nie jest niższa, niż cena proponowana w wezwaniu, która wynosiła 59 zł" - czytamy dalej.

Przymusowy wykup rozpocznie się 13 października 2017 r. a  dzień wykupu został ustalony na 17 października br.

Na początku lipca Mespila Investments Limited ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody Pagedu sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r.