PCI (PCCINTER) odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2017 roku wyniósł 14 359 tys. zł i był o 11,8% niższy niż w okresie porównawczym ubiegłego roku. Pomimo porównywalnego zysku brutto Grupa zamknęła pierwsze dziewięć miesięcy 2017 roku niższym zyskiem netto niż w okresie porównawczym (869 tys. zł wobec 2 467 tys. zł). W wyniku wykorzystania w trakcie roku części strat z lat ubiegłych możliwych do odliczenia, Grupa zmniejsza aktywa na odroczony podatek, co powoduje, że kwota podatku wykazana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zmniejsza zysk brutto" - czytamy w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 2,66 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,66 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 67,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,17 mln zł w porównaniu z 199,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,52 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.