RFK (RAFAKO) zakłada m.in. osiągnięcie przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie w segmencie gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw w horyzoncie 3 letnim w ramach zaktualizowanej strategii Grupy PBG. Spółka celuje również w osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku.

Celami strategicznymi Rafako są:

1. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez udział i realizację największych inwestycji w Polsce, udział w rynku związanym z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT;

2. wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw poprzez wykorzystanie kompetencji, doświadczenia i referencji Grupy PBG;

3. ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w obu strategicznych segmentach działalności Grupy;

4. rozwój stosowanych przez Grupę technologii, w szczególności technologii własnych;

5. udział w rynku budownictwa przemysłowego; 

6. optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i finansowania kontraktów;

7. poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk projektowych; 

8.osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku. 

„Strategia opracowana została z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy Rafako i obserwowanych trendów na rynku energii, przemysłu, jak również gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Podawane informacje dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków" - czytamy w komunikacie.

Strategia PBG zakłada długoterminowy wzrost wartości jej grupy kapitałowej, poprzez budowę największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej w oparciu o Grupę Rafako - podmiotu liczącego się na rynkach zagranicznych, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla przemysłu energetycznego oraz branży gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, podano w odrębnym komunikacie. 

„Decyzja o aktualizacji strategii jest podyktowana zmianami zachodzącymi na podstawowym rynku działalności spółki, a także perspektywami rozwoju w nowym obszarze działalności, który obejmuje usługi EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Taki kierunek ma na celu dywersyfikację źródeł przychodów i zapewnienie dalszego rozwoju działalności grupy" - czytamy dalej. 

„Realizacja celów strategicznych będzie możliwa pod warunkiem odpowiedniej organizacji Grupy Kapitałowej Rafako i skoncentrowaniu działalności na usługach zarządzania projektami w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa w obu strategicznych segmentach. Reorganizacja wewnętrzna grupy dotyczyć będzie z jednej strony przejęcia kompetencji EPC w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, natomiast z drugiej strony, rozdzielenia działalności usługowej i produkcyjnej poprzez planowane wyodrębnienie w ramach struktury Rafako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Produkcji Kotłów, a następnie wniesienie przez Rafako wkładem niepieniężnym (aportem) tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Rafako" - czytamy w informacji. 

Przejęcie kompetencji w nowym obszarze działalności odbędzie się poprzez połączenie spółek Rafako Engineering Sp. z o.o. (spółka w 51% zależna od spółki Rafako oraz w 49% zależna od PBG oil and gas Sp. z o.o.) z PBG oil and gas Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od PBG – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PBG). Dodatkowo do transakcji zostanie włączona spółka PGL Dom Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od spółki Rafako), co ma na celu wzmocnienie bilansu i tym samym zdolności kredytowej połączonego podmiotu, w którym większościowy pakiet obejmie spółka Rafako" - wskazano w informacji. 

Takie rozwiązanie zwiększy zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru kompetencji Grupy Rafako oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez wykorzystanie synergii łączących się podmiotów, zaznaczono dalej. 

„Transakcja połączenia będzie możliwa do przeprowadzenia pod warunkiem uzyskania zgód wierzycieli, zarówno po stronie spółki Rafako, tj. instytucji finansujących, jak również po stronie spółki PBG, tj. obligatariuszy, o które to zgody spółki wystąpią w najbliższym czasie. Wydzielenie Zakładu Produkcji Kotłów w ramach struktur Grupy Kapitałowej Rafako ma na celu dalsze urynkowienie tej działalności, optymalizację i tym samym zwiększenie konkurencyjności, jak również ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej. Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur Rafako będzie również wymagało uzyskania zgód wierzycieli spółki" - podkreślono także.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.