Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w kolejnym postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 95,7 mln zł netto, dodano.

"Kryteria oceny ofert stanowią: 
- cena - waga: 60%,
- okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - waga: 20%,
- doświadczenie kierownika robót w specjalności torowej - waga: 10%,
- doświadczenie projektanta w specjalności torowej - waga: 10%.
Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji został wyznaczony na wrzesień 2020 r., a termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dodano.

"Jednocześnie spółka wyjaśnia, że wszystkie oferty złożone w ramach przetargu organizowanego przez zamawiającego, o którym mowa powyżej oraz w poprzednio opublikowanym raporcie bieżącym dotyczącym inwestycji w Bydgoszczy zostały złożone powyżej budżetu zamawiającego. Mając powyższe na uwadze emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowań" - podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.