Akcjonariusze BFT (BENEFIT) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. oraz przeznaczeniu 51 mln zł na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 100 159 tysięcy zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach. 

Akcjonariusze zdecydowali także o utworzeniu kapitału rezerwowego, który będzie przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez spółkę akcji własnych w wysokości 51 mln zł. 

"Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy" - czytamy także. 

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.