Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Spółki Polenergii zmieniły umowy dotyczące finansowania budowy farm wiatrowych

Udostępnij

Spółki zależne PEP podpisały umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Bankiem Ochrony Środowiska (BOS) zmieniające zasady finansowania budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród, podała Polenergia. Harmonogram obsługi kredytu inwestycyjnego został wydłużony do grudnia 2032 r.

"Spółki zależne od Emitenta, tj. Grupa PEP - Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupa PEP - Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarły z konsorcjum banków finansujących (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska S.A.) umowy zmieniające umowy kredytów inwestycyjnych z dnia 4 października 2013 r., które zostały zaciągnięte przez spółki w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Gawłowice, farmy wiatrowej Skurpie oraz farmy wiatrowej Rajgród, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 117,3 MW" - czytamy w komunikacie.

Spółki są stronami umów długoterminowych na odbiór energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą jest Polenergia Obrót.

"Ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, w szczególności spadek cen zielonych certyfikatów, niski poziom cen energii elektrycznej oraz niepewność co do obciążeń w zakresie wysokości podatku od nieruchomości, spółki rozpoczęły proces renegocjacji powyższych umów kredytów. Rozmowy pozwoliły na obniżenie łącznych cen obowiązujących w wewnątrzgrupowych umowach na odbiór energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz na zmianę harmonogramu obsługi kredytu, co prowadzić będzie do poprawy sytuacji emitenta" - wyjaśniono w komunikacie.

Zawarta w dniu 12 lipca 2018 r. umowa pomiędzy EBOR-em, BOŚ Bankiem, Polenergią oraz spółkami zależnymi zmieniła umowy kredytów wraz ze stosownymi innymi dokumentami finansowania w zakresie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez te spółki.

"Po wejściu w życie powyższej umowy i dokonaniu przedpłaty długu w kwocie 23,7 mln zł, która wynika z jej postanowień, kwota kredytu pozostała do spłaty wynosi 434,5 mln zł. Dokumenty finansowe przewidują wydłużenie harmonogramu obsługi kredytu, opisanego powyżej, o trzy lata do grudnia 2032 roku. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR powiększonej o marżę banku" - napisano w komunikacie.

Ponadto, w związku z obniżeniem harmonogramu obsługi kredytu spółek, w wyniku zawarcia powyższej umowy, w dniu 12 lipca 2018 r. zmienione zostały umowy pomiędzy Polenergia Obrót oraz spółkami dotyczące sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, umowy sprzedaży zielonych certyfikatów wynikających z praw majątkowych przysługujących spółkom w wyniku produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz umowy o świadczenie usług bilansowania handlowego. Zmianie uległa cena dostarczanej energii elektrycznej, zielonych certyfikatów oraz koszt bilansowana handlowego, jak również okres obowiązywania umów, który został wydłużony o 3 lata, podano także.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+