Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 września 2018 r., o przeznaczeniu całego zysku za rok obrotowy 2017/2018 (1 kwietnia 2017 - 31 marca 2018), w wysokości 7, 38 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

MCR (MERCOR) odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2017/2018, wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 10,21 mln zł wobec 2,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie roku obrotowego 2017/ 2018 wyniósł 8,08 mln zł wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.