Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad funduszem Sezam XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 2 października, sprawa jest w toku.

"Koncentracja ma się dokonać poprzez przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.kontroli nad funduszem Sezam XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz), w drodze umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, która zostanie zawarta w trybie art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Fundusz jest zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (SKH (SKARBIEC)), podano także.

Przedmiotem działalności Ipopema TFI jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie tymi funduszami. Ipopema TFI należy do grupy kapitałowej IPE (IPOPEMA), której głównym przedmiotem działalności jest działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w Ustawie i statucie Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, podano także.