Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wszystko sprowadza się do odpowiedniej selekcji. Inwestycyjne typy analityków

Udostępnij

Zdaniem niektórych, okres od listopada do maja jest najlepszym w roku do inwestycji w akcje. Póki co na warszawskim parkiecie nie widać jednak związanego z tym ożywienia, a negatywne informacje mają znacznie większą siłę rażenia. Nastroje względem niektórych spółek zmienić mogą publikowane wyniki za III kwartał, a w selekcji pomóc zalecenia maklerów.

Wschodząca gwiazda

Zdecydowanie najwyższą pod względem potencjalnej stopy zwrotu, spośród opublikowanych w październiku rekomendacji, może przynieść inwestycja w akcje ASB (ASBIS). Analitycy DM BOŚ ponieśli swoją cenę docelową dla akcji tego dystrybutora IT z 5 zł do 5,5 zł i zalecają ich zakup.

Eksperci są zdania, że 2018 r. będzie dla spółki lepszy niż początkowo zakładano, a zyski wyniosą nie 9-10 mln USD jak prognozował zarząd, ale 11 mln USD. Przewidywania analityków okazały się trafne, a Asbis poniósł swoją prognozę na ten rok i to do poziomu wyższego (11,5-13 mln USD) niż oczekiwał zespół DM BOŚ.

Niestety, dobry wynik 2018 r. nie ma być powtórzony w kolejnym roku (presja na marże, jednorazowy charakter części kontraktów), a 2019 r. może być nieco słabszy. Niemniej, zdaniem analityków akcje Asbisu są wyceniane zdecydowanie zbyt nisko, a poziom wskaźnika P/E na poziomie 3,2 na 2018 r. daje ponad 70% dyskonto względem grupy porównawczej.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Z kolei zespół Domu Analiz SII stawia na akcje ETL (EUROTEL). Ustalona przez nich cena docelowa to 32,07 zł, czyli niemal 90% powyżej obecnego poziomu kursu. Zdaniem analityków znacząca przecena na akacjach spółki (40% od kwietnia) jest nieuzasadniona, nawet zakładając stabilizację wyników, bez znaczącej ich poprawy (która wcale nie jest jednak wykluczona).

„O ile widzimy krótkoterminowe czynniki ryzyka dla kursu akcji (m.in. ryzyko VAT, ryzyko zwiększonej podaży w związku z umorzeniami w funduszach inwestycyjnych), o tyle w naszej ocenie wartość wewnętrzna Spółki jest istotnie wyższa od jej bieżącej wyceny rynkowej, a trwającą przecenę można rozpatrywać w nieco dłuższym horyzoncie jako okazję inwestycyjną.” – wyjaśniają w rekomendacji

W kwestii wyników, przedstawiona prognoza mówi o 374 mln zł przychodów w 2018 r. i 396 mln zł rok później. Natomiast zysk netto ma wynieść 12,5 mln zł w tym roku i 13 mln zł w 2019 r. Część wypracowanych środków ma niezmiennie trafiać do akcjonariuszy. Według analityków w kolejnych latach będzie to 2,25-2,34 zł, co przy obecnym poziomie kursu daje stopę dywidendy ponad 14%. Należy jednak pamiętać o trwającej w spółce kontroli VAT, której efektem może być jednorazowe obniżenie zysku netto i dywidendy. Ich zdaniem w najgorszym razie w 2019 r. i tak będzie to 1,56 zł (DY 9,9%).

 

Inna propozycję inwestycyjną przedstawił zespół Santander BM, zalecający zakup akcji XTB, których cena docelowa została ustalona na 8,07 zł. Analitycy rekomendują tę inwestycję mimo spodziewanego spadku wyników w drugiej połowie roku i w latach 2019-20.

Gorsze rezultaty mają być związane z regulacjami ESMA i obniżeniem dozwolonego poziomu dźwigni dla kontraktów CFD. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, może to zmniejszyć wolumen transakcji o ok. 50%. Na korzyść XTB przemawia jednak stabilna pozycja rynkowa i rosnąca baza klientów. Nie można zapominać też o znacznych zasobach gotówki (0,5 mld zł) w posiadaniu spółki.

Skoro mowa o gotówce, zdaniem ekspertów XTB ma powrócić do wypłaty znacznych dywidend. Ich zdaniem w 2019 może to być 0,94 zł na akcję (22% DY). Analitycy prognozowali też możliwą dywidendę zaliczkową równą 0,4 zł. Taka faktycznie trafi do akcjonariuszy, ostatecznie będzie to jednak nieco mniej, bo 0,35 zł na akcję. Więcej informacji na ten temat na profilu dywidendowym XTB.

 

Natomiast analitycy Vestor DM rekomendują kupno akcji 4FM (4FUNMEDIA) i wyceniają je na 20,5 zł.

„W ciągu ostatnich 3 lat 4fun Media zmieniła swój profil biznesowy z niszowego producenta telewizji muzycznej na zdywersyfikowaną platformę medialną z rosnącym udziałem cyfrowej reklamy zewnętrznej. Dzięki temu spółka podwoiła przychody, a udział produkcji telewizyjnej w EBITDA spadł do ok. 40% w 2018P z 84% w 2015. Kolejny krok w rozwoju firmy to wejście w segment e-commerce oraz reklamę internetową i synergiczne wykorzystanie silnej marki oraz kompleksowej oferty medialnej.” – wyjaśnia Michał Wojciechowski

Zdaniem ekspertów kluczowy dla wyników spółki w kolejnych okresach będzie dalszy wzrost przychodów z reklamy zewnętrznej (w całym 2018 r. ma to być 23,1 mln zł), utrzymywanie wyników generowanych przez agencje reklamową, a także nowe obszary biznesowe, w szczególności reklama internetowa i e-commerce. Ten ostatni ma zdaniem władz spółki przynieść m.in. 15 mln zł przychodów już w przyszłym roku.

Wsparciem dla notowań może być także ogłoszony program skupu akcji własnych, który zakłada skup 1,5% kapitału zakładowego, czyli 60 tys. akcji. Zdaniem analityków również dywidenda w kolejnych latach jest prawdopodobna, a ich szacunki zakładają wypłatę 0,4 zł na akcję w 2019 r. i 0,6 zł rok później.

 

Znak zapytania

W ubiegłym miesiącu znakiem zapytania okazały się akcje JSW. Analitycy poszczególnych biur maklerskich zajęli w sprawie przyszłych wyników spółki skrajnie odmienne stanowiska, a zarówno oczekujący spadków jak i wzrostów znajdą rekomendację potwierdzającą swoją tezę.

Zaczynając od wzrostów, spodziewają się ich maklerzy Trigdon DM. Rekomendują zakup akcji JSW, które wymienili na 81 zł. Ich zdaniem spółce może pomóc brak presji na spadek (wysokich) cen węgla koksowego typu hard (HCC), sprzyjające dane makro, a także potencjalne przejęcie aktywów #Praire. Zwracają jednak uwagę na ryzyko zaangażowania w nierentowne projekty polityczne.  

Natomiast zespół Vestor DM, sugeruje neutralne podejście i cenę docelową 72,7 zł. Według analityków spadek cen węgla koksowego jest możliwy m.in. z uwagi na wzrost produkcji przez australijskich producentów, a wyniki generowane przez JSW będą w najbliższych latach spadać. W 2018 i 2019 prognozują EBITDA na poziomach odpowiednio 3,1 mld zł i 2,3 mld zł.

Najniższą rekomendacja należała do ekspertów Santander BM, którzy rekomendują sprzedaż akcji JSW. Ustalona przez nich cena docelowa to 63 zł, czyli -16% poniżej ich obecnej wartości. Raport nie został jednak upubliczniony, nie znamy więc argumentów stojących za taką wyceną.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus