Akcjonariusze BRA (BRASTER) podczas NWZ 8.01.2019 r. zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K. Kapitał ma zostać podwyższony do maksymalnie 3 224 549,8 zł.

Wyemitowanych ma zostać nie więcej niż 23 076 924 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje serii K zostały w całości pozbawione prawa poboru.

W listopadzie władze spółki informowały, że nie są wykluczone kolejne NWZ związane z pozyskaniem kapitału. Realizacja celów strategicznych spółki wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł, potrzebnych na przeprowadzenie ekspansji zagranicznej urządzenia Braster.