Porozumienie akcjonariuszy zawarli Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, spółka IPX (IMPEXMET) oraz spółka Eastside-Bis. Porozumienie zostało zawiązane w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ALC (ALCHEMIA).

„W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania (…) łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, Strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Alchemia posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Alchemia.” – czytamy w komunikacie

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej spółki, Roman Karkosik z podmiotami zależnymi (w tym Impexmetalem oraz akcjami własnymi Alchemii) kontroluje łącznie 65,76% akcji Alchemii. Grażyna Karkosik posiada 13,74% akcji.