Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży LUG wzrosły w IV kwartale 2018 r. o +27,7% r/r, do wartości 50,17 mln zł. W całym roku sprzedaż spółki osiągnęła poziom 169,76 mln zł przy dynamice +19,3% r/r.

Pozostałe wyniki spółki odnotowały jednak w IV kwartale 2018 r. ujemną dynamikę r/r. Wynik operacyjny LUG spadł w tym okresie o -69% r/r do 1,16 mln zł, natomiast wynik netto o -125% r/r do -0,7 mln zł.

„Na spadek wyników Emitenta (…) w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych zrealizowany został na ujemnej marży. Na tę sytuację złożyły się takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu.” – czytamy w komunikacie

Po wyłączeniu powyższego zdarzenia jednorazowego, w IV kwartale 2018 r. spółka wypracowała zysk operacyjny równy 3,31 mln zł (spadek r/r o 10,8%) i zysk netto w wysokości 1,46 mln zł (spadek r/r o 48,5%).

Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7 p.p. i osiągnęła poziom 34,3%, wobec 40,7% w całym 2018 roku (spadek r/r o 2,7 p.p.). Po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego marża brutto zmniejszyłaby się o 9,4 p.p. do poziomu 38,6% w IV kwartale 2018 r. i o 1,5 p.p. do poziomu 42,0% w całym 2018 r.

„Wpływ wskazanego kontraktu na sytuację Emitenta ma charakter incydentalny, a kondycja Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jest stabilna. Zarząd nie identyfikuje żadnych zdarzeń o podobnym nadzwyczajnym charakterze, które mogłyby analogicznie oddziaływać na wyniki Grupy LUG w przyszłych okresach.” - dodano

Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 roku.