Według wstępnych szacunków KGN (KOGENERA) odnotowała w 2018 r. skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie około 155,7 mln złotych (z uwzględnieniem kosztów z tytułu rekompensat KDT w wysokości około 119,8 mln złotych).

Skonsolidowany zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 11,4 mln złotych (czyli 0,77 złotych na akcję).

Wyniki zostały osiągnięte przy sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 2 398 GWh (w tym jednostka dominująca 1 026 GWh) oraz sprzedaży ciepła równej 10 600 TJ (w tym jednostka dominująca 9 350 TJ).

Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były w 2018 r. równe około 2,1 mln złotych. Nakłady inwestycyjne osiągnęły poziom około 126 mln złotych.

„Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto Grupy w 2018 r. miał głównie wzrost szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 92 645 tys. zł w porównaniu do 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 r. szacowane koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 119 825 tys. zł. Drugim istotnym czynnikiem był brak przychodów z tytułu dopłaty gazowej. W 2017 r. przychody z tytułu dopłaty gazowej wyniosły 43 204 tys. zł.” – czytamy w komunikacie