Zarząd Jujubee podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. JJB (JUJUBEE) podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę 10 000,00 zł w drodze emisji 100 000 nowych akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjna akcji serii G w wysokości 5,00 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru tych akcji.

Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki.” – czytamy w komunikacie

Oddzielnym komunikatem spółka poinformowała o objęciu wszystkich akcji serii G po cenie emisyjnej 5 zł. Spółka pozyskała w ten sposób 0,5 mln zł.

„Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż 90.000 akcji serii G jest obejmowanych przez osoby pełniące w Spółce obowiązki zarządcze.” – dodano w komunikacie