Zarząd ERB (ERBUD) podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendy. Zgodnie z treścią nowej polityki, rekomendacja dywidendy będzie dotyczyła wypłaty na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto. Do tej pory był to 30-50% wyniku finansowego netto.

Intencją Zarządu Erbud S.A. będzie rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą, wypłat dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej.” – czytamy w komunikacie

Dodatkowo, przy rekomendacji wysokości dywidendy będą brane pod uwagę takie czynniki jak m.in. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii spółki, polityka akwizycyjna, potrzeby płynnościowe, wysokość zobowiązań czy wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez spółkę od jej podmiotów zależnych.

Celem tej polityki jest umożliwienie akcjonariuszom Erbud S.A. (…) oceny co do realizowania długofalowego programu inwestycyjnego w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.” – dodano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Erbud trafiła dywidenda równa 1,1 zł na akcję, co odpowiadało 62,5% skonsolidowanego zysku netto. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.