W 2018 r. KGN (KOGENERA) wypracował skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej równy 11,93 mln zł. Rok wcześniej było to 131,23 mln zł.

Zysk operacyjny spółki był w ubiegłym roku równy 11,83 mln zł w porównaniu do 165,11 mln zł osiągniętych w 2017 r. Natomiast skonsolidowane przychody spółki spadły w 2018 r. do 960,62 mln zł z 1014,2 mln zł w poprzednim roku.

„W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał wzrost szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT, które w 2018 r. wyniosły 119 825 tys. zł w porównaniu do 27 180 tys. zł w 2017 r. Zmiana szacunków jest przede wszystkim efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu

Mimo, że wyniki spółki okazały się nieznacznie wyższe niż opublikowane w połowie lutego wstępne szacunki, to pozostają jednymi z najniższych w historii spółki.

Kompletne wyniki ZEW Kogeneracja są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.