Zarząd JSW poinformował, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2018 rok wysokości 1,71 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, oznacza to dywidendę o stopie około 2,8%.

Po dokonaniu obligatoryjnego pokrycia straty netto powstałej w pozycji "Inne całkowite dochody" oraz po dokonaniu pokrycia straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 w pozycji "Instrumenty finansowe", pozostałą część wyniku finansowego za 2018 rok Zarząd JSW proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planów inwestycyjnych JSW.” – czytamy w komunikacie

Zgodnie z propozycją zarządu dzień dywidendy przypadałby na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy JSW w 2012 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.