Zarząd XTB podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2018 w kwocie 90 898 045,65 złotych w następujący sposób:

  • poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,20 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, co oznacza, że wypłacie w roku 2019 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 19 955 217,95 zł, tj. 0,17 zł na jedną akcję,
  • zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 29 858 555,45 zł do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki XTB proponuje dzień 25 kwietnia 2019 roku, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy dzień 10 maja 2019 roku.

Rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 - 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe Spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.