Zarząd Work Service podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy WSE (WORKSERV).

Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność na rodzimym rynku usług personalnych oraz transgranicznej wymianie pracowników do i z Polski. W ramach aktualizacji strategii Emitent planuje analizę w następujących obszarach:

  • dalszych dezinwestycji oraz potencjalnych nowych inwestycji wzmacniających realizację strategii,
  • spłaty lub refinansowania kredytów bankowych i długu obligacyjnego,
  • źródeł finansowania a w szczególności emisji akcji, warrantów, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów kapitałowych oraz dłużnych.

„Przegląd opcji strategicznych ma wyłonić najkorzystniejszy sposób realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Emitenta w branży usług personalnych w Polsce.” – czytamy w raporcie.

W procesie przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta współpracuje z doradcą finansowym oraz planuje nawiązać współpracę z domem maklerskim.