Przychody Ipopema Securities były w 2018 r. równe 98,1 mln zł w porównaniu do 97,2 mln zł w poprzednim rokiem. Wynik operacyjny spółki spadł w ubiegłym roku do -0,85 mln zł z 5,85 mln zł w 2017 r., a wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł -2,93 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu IPE (IPOPEMA) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze,

przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy IPOPEMA w 2018 r.

Miniony rok był wyjątkowo trudny i wymagający dla branży maklerskiej – z jednej strony obserwowaliśmy spadek obrotów na GPW, które były o 14,8% niższe niż w roku 2017, a z drugiej zauważalne ograniczenie popytu na produkty finansowe ze strony inwestorów indywidualnych, jak i swego rodzaju zamrożenie rynku transakcji kapitałowych. Przełożyło się to zarówno na spadek przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi o 11,9% do poziomu 22,0 mln (wobec 25,0 rok wcześniej), jak i istotnie niższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej, które w 2018 r. wyniosły 8,1 mln zł (w porównaniu z 18,9 mln zł w roku 2017).

Zdecydowanie lepszy rok zanotowało natomiast IPOPEMA TFI, które konsekwentnie rozbudowuje bazę aktywów w funduszach rynku kapitałowego (1,5 mld zł na koniec 2018 r. w porównaniu z 1,2 mld zł rok wcześniej) i uruchomiło kilka funduszy sekurytyzacyjnych. Ostatecznie segment zarządzania funduszami inwestycyjnymi zanotował ponad 30-procentowy wzrost przychodów (40,6 mln zł wobec 30,4 mln zł w roku 2017).

Również IPOPEMA Business Consulting zanotowała dobry rok – większa liczba zrealizowanych projektów doradczych przełożyła się na blisko 20-procentowy wzrost przychodów segmentu usług doradczych (do 25,1 mln zł z poziomu 21,2 mln zł w 2017 r.).

W 2018 r. IPOPEMA Securities w dalszym ciągu rozwijała działalność w zakresie oferowania usług maklerskich i produktów inwestycyjnych do klientów indywidualnych – konsekwentnie rozbudowywała sieć współpracujących z nią agentów firmy inwestycyjnej i pozyskała kilkuset nowych klientów.

W bieżącym roku w ramach całej Grupy będziemy konsekwentnie koncentrować się na umacnianiu pozycji we wszystkich segmentach działalności, realizując obecnie rozpoczęte projekty i starając się pozyskać nowe. Dodatkowo będziemy rozbudowywać ofertę skierowaną do klientów indywidualnych – zarówno jako IPOPEMA TFI, jak i IPOPEMA Securities.

Z poważaniem,

Jacek Lewandowski

Prezes Zarządu

Szczegółowe dane finansowe Ipopema Securities są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.