URS (URSUS) przedstawił plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Wśród planowanych środków restrukturyzacyjnych wymieniono:

 1. Rozliczenie zadłużenia układowego i pozaukładowego - podział wierzycieli na siedem grup.
 2. Wybór lokalizacji produkcji - skupienie produkcji w jednym miejscu. Łączny koszt działania to 10,9 mln zł.
 3. Wybór produktów do realizacji we własnym zakładzie produkcyjnym - produkcja rentownych traktorów o mocy 110 i 150 koni oraz maszyn rolicznych.
 4. Kontynuacja projektu tanzańskiego - zmiana asortymentu produkcyjnego przy zachowaniu wartości kontraktu. Przychody wysokości 2,1 mln zł.
 5. Optymalizacja kosztów zatrudnienia i kosztów stałych - redukcja zatrudnianai oraz kosztów stałych. Łączny koszt działanai do 1,2 mln zł.
 6. Prace badawczo-rozwojowe - zaprzestanie kontynuowania prac.  Łączny koszt działania do 4 mln zł.
 7. Dezinwestycje
 8. Produkcja traktorów u zewnętrznych partnerów - produkcja traktorów o mocy 35-105 koni mechanicznych u kooperantów koreańskigo i tureckiego.
 9. Rozwój działalności na rynku afrykańskim - podpisanie kontraktu zambijskiego o wartości 100 mln USD.
 10. Udział konsorcjum finansowym przez NCBiR - realizacja projektu na opracowania i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Łączny koszt działania do 117,4 mln zł, przy przychodzie 126,3 mln zł.

Wariant optymalny zakłada osiągnięcie w 2019 r. wyniku netto na poziomie 1 088 tys. zł, rok później 10 183 tys. zł, a w 2021 r. -2 405 tys. zł przy przychodach odpowiednio 151,6 mln zł, 260,5 mln zł i 216,1 mln zł.

Natomiast scenariusz wyważony przewiduje -6,6 mln zł straty netto w 2019 r. przy przychodach 121,5 mln zł, 17,2 mln zł zysku i 210,4 mln zł przychodów w 2020 r. i -2,3 mln zł straty i sprzedaż na poziomie 133,1 mln zł rok później.

Drugi dokument, zawierający propozycje układowe, zakłada podział wierzycieli na siedem grup:

 1. Wierzytelności zabezpieczone – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika. Wierzytelności zostaną spłacone na warunkach określonych w porozumieniach restrukturyzacyjnych zawartych z poszczególnymi wierzycielami.
 2. Wierzytelności z tytułu finansowania – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonego przez nich finansowania. Wierzytelności główne zostaną spłacone w dziesięciu równych ratach.
 3. Wierzytelności z art. 160 prawa restrukturyzacyjnego – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności wymienione w art. 160 prawa restrukturyzacyjnego. Wierzytelności zostaną spłacone w dwóch równych ratach.
 4. Pozostałe wierzytelności publiczne – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności o charakterze publicznym. Wierzytelności zostaną spłacone w dwóch równych ratach.
 5. Wierzyciele współpracujący – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem i których wiążą z dłużnikiem porozumienia regulujące zasady współpracy handlowej. Wierzytelności zostaną spłacone w czterech równych ratach.
 6. Wierzytelności drobne – grupa obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności w kwocie mniejszej niż 15 000 zł. Wierzytelności zostaną spłacone w całości w terminie do sześciu miesięcy od uprawomocnienia układu.
 7. Pozostałe wierzytelności – grupa obejmująca wierzycieli niezaliczanych do pozostałych grup. 60% wierzytelności głównej ulega umorzeniu, a pozostała część wierzytelności głównej zostanie spłacona w pięciu ratach.