Przychody PZ Cormay były w 2018 r. równe 69,79 mln zł, o 10% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBIT spadł w ubiegłym roku do -27,35 mln zł z -8,71 mln zł w 2017 r., a wynik netto wyniósł -24,98 mln zł wobec -2,22 mln zł rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu CRM (CORMAY) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Spółki, przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Cormay prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 r. 

W minionym roku Grupa Cormay wypracowała 69,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 22,8 mln zł straty operacyjnej powiększonej o amortyzację (EBITDA) i 25,0 mln zł straty przypadającej na Akcjonariuszy PZ Cormay S.A. Na poziomie jednostkowym PZ Cormay zakończyła analizowany okres z 41 mln zł przychodów, 20,3 mln zł straty EBITDA i 25,1 mln zł straty netto.  

Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wyniki finansowe w 2018 było utworzenie odpisu z tytułu zmniejszenia wartości aktywów. Odpis w kwocie 19,4 mln zł został ujęty zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po wynikach testów na utratę wartości nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem na rynek analizatorów: Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. 

Należy podkreślić, iż decyzja o utworzeniu odpisów ma charakter pozabiznesowy i jest efektem większej ostrożności w podejściu do wyceny aktywów zarówno ze strony Spółki jak i audytora. Odpisy wartości wspomnianych projektów nie oznaczają negatywnej oceny ich potencjału rynkowego. Niezmiennie uważamy, iż komercjalizacja analizatorów Hermes i Equisse może w krótkiej i średniej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wartość dla Akcjonariuszy. Prace rozwojowe w ramach Grupy są prowadzone w sposób umożliwiający jak najszybszą komercjalizację nowych urządzeń, a kluczowe projekty – Equisse i Hermes, realizowane od kilku lat przy znaczących nakładach finansowych i obciążeniach organizacyjnych, są dziś na ukończeniu. Jesteśmy w fazie zbierania pierwszych realnych i rynkowych opinii o działających już w laboratoriach analizatorach, mamy podstawy by sądzić, iż ich komercjalizacja przebiegać będzie zgodnie z biznesowymi założeniami.  

Innym kluczowym biznesowym projektem Grupy, który zmierza ku zakończeniu, jest proces sprzedaży pakietu akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese. Coraz lepsze wyniki odnotowywane przez włoską spółkę zwiększają zainteresowanie inwestorów pomimo skomplikowanej sytuacji właścicielskiej. Mając na uwadze postępy w trwających negocjacjach z wybranym inwestorem oraz zainteresowanie ze strony szerszego grona podmiotów liczymy, iż finałem prowadzonego procesu będzie zyskowna dezinwestycja, która jeszcze w 2019 r. pozwoli nam na powrót do projektowania i realizacji strategicznej inwestycji Grupy – budowy nowego zakładu produkcji odczynników. 

W imieniu Zarządu Grupy zachęcam Państwa do lektury sprawozdania. 

Z wyrazami szacunku, 
Janusz Płocica  Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. 

Szczegółowe dane finansowe PZ Cormay są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.