Przychody Private Equity Managers były w 2018 r. równe 52 mln zł, o 9,1% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBIT spadł w ubiegłym roku do 15,65 mln zł z 18,2 mln zł w 2017 r., a wynik netto wyniósł 8,57 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu PEM (PEMANAGER) do akcjonariuszy:

Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Private Equity Managers S.A., przekazuję Państwu Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Roczny Private Equity Managers („PEM”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

W 2018 roku fundusze zarządzane przez PEM pozyskały ze sprzedaży aktywów, rekapitalizacji i dywidend łącznie ponad 690 mln zł i 40 mln zł z emisji obligacji. Transakcje sprzedaży przyniosły funduszom ponad 555 mln zł. Fundusz MCI.TechVentures sprzedał cały pakiet posiadanych akcji iZettle – pierwszego fintechowego „jednorożca”. Transakcja była jedną z największych akwizycji spółek technologiczny ostatniej dekady i wyniosła 2,2 mld USD, a nabywcą był amerykański PayPal. Rok 2018 był też niezwykle udanym pod kątem dezinwestycyjnym dla funduszu MCI.EuroVentures. Najpierw w maju 2018 roku fundusz otrzymał środki ze sprzedaży spółki lifebrain, w czerwcu podpisał z Nets umowę sprzedaży Dotcard, tym samym przeprowadzając rekordową w historii sprzedaż na polskim rynku fintech, która finalnie rozliczyła się w pierwszych dniach stycznia nowego roku. Z kolei tuż przed końcem roku 2018 zespół inwestycyjny funduszu doprowadził do podpisania z ALSO Holding umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. Jednocześnie po stronie zakupowej fundusz MCI.EuroVentures zwiększył w ciągu 2018 roku swoje zaangażowanie w ATM S.A. oraz przeprowadził transakcję zakupu 51% akcji spółki IAI S.A. – dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla sklepów e-commerce w modelu SaaS. Łącznie na te transakcje fundusz wydał 205 mln zł. W 2019 roku fundusz MCI.EuroVentures, który skupia się na dojrzałych spółkach związanych z gospodarką cyfrową bądź też z potencjałem digitalizacji modelu biznesowego, pozostanie aktywny zarówno w obszarze sprzedaży obecnie posiadanych aktywów jak i nowych inwestycji.

Inwestycje private equity są inwestycjami o długim horyzoncie czasowym, w których bardzo ważne jest aktywne podejście do budowania wartości poszczególnych inwestycji, a także systematyczność. Wyniki naszych funduszy powinny być oceniane w dłuższym okresie. 

Niemniej jednak sam rok 2018 zakończył się bardzo dobrymi wynikami wszystkich naszych strategii. Fundusz MCI.TechVentures dostarczył swoim inwestorom średnio powyżej 5,9% netto, fundusz MCI.EuroVentures powyżej 26,9%, a MCI.CreditVentures 7,4%. Od początku działalności nasze fundusze zrealizowały łącznie prawie 90 projektów inwestycyjnych oraz ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ok. 16,3%. Ten wynik bardzo mnie satysfakcjonuje, gdyż plasuje nas w czołówce sektora w Europie. 

Nowe inwestycje funduszu MCI.TechVentures (dedykowane obszarowi VC/growth) będą ograniczać się do niezbędnych follow-on’ów, pozwalających zachować korzystne dla inwestora prawa. Zespół będzie natomiast aktywnie szukał możliwości inwestycyjnych w obszarze buyout, gdzie jest obecny poprzez fundusz MCI.EuroVentures.Dzięki zarządzaniu 5 funduszami inwestycyjnymi, Grupa wypracowała w 2018 roku 8,6 mln zł zysku netto, czyli o 60,6% więcej niż w roku 2017. Na koniec roku 2018 zarządzaliśmy aktywami wynoszącymi 2.470 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 14,2% średniorocznie: z 28,4 mln zł w roku 2014 do 46,9 mln zł w roku 2018. Łączne przychody z tytułu zarządzania wyniosły w 2018 roku 52,0 mln zł i były o 9,1% wyższe niż w poprzednim okresie.

Naszym priorytetem i wyznacznikiem strategii na najbliższe lata pozostaje stworzenie nowego funduszu dedykowanego Digital Private Equity. Kluczowym projektem, o którym informowaliśmy Państwa we wrześniu zeszłego roku, jest nowy fundusz oparty o tradycyjne zasady branży private equity, tj. fundusz commitment’owy. Będzie to fundusz o charakterze zamkniętym, którego inwestorami będą duzi inwestorzy instytucjonalni. Inwestujemy w przyszłość i zupełnie nowy rozdział w historii Grupy i żywimy wielką nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi całego zespołu, jego zaangażowaniu i niezwykłej pracowitości, wsparci najwyższej jakości doradcami, osiągniemy nasz cel. Projekt jest niezwykle wymagający i trudny, i zdecydowanie koncentracja organizacji i jej kluczowego zespołu jest skierowana na to, by maksymalizować szanse jego pozytywnego zamknięcia. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że wiele czynników związanych z tworzeniem funduszu, w szczególności kwestie rynkowe, związane z tempem decyzji po stronie potencjalnych inwestorów oraz samym zainteresowaniem inwestorów, są poza kontrolą PEM, dlatego ostateczna realizacja tego projektu jest obarczona ryzykiem, którego nie możemy w pełni oszacować i wyeliminować.

Zespół inwestycyjny koncentruje się na budowie wartości spółek portfelowych i przygotowaniu poszczególnych aktywów do sprzedaży. Chcemy z jednej strony wykorzystać dobrą koniunkturę wokół gospodarki cyfrowej (wysokie wyceny spółek technologicznych na światowych giełdach i wysokie mnożniki globalnych transakcji), a z drugiej strony, przygotować się na antycypowane spowolnienie gospodarcze. Mamy już doświadczenie jak zachowywać się w czasie wyhamowania makroekonomicznego wzrostu, które zdobyliśmy  w okresie 2008 – 2011. Chociaż gospodarka cyfrowa jest mniej podatna na zmiany na globalnych rynkach, i tak, konieczne jest uwzględnienie tego faktu w planowanych przez nas strategiach inwestycyjnych poszczególnych projektów.

W tym roku, po raz pierwszy zarząd PEM nie będzie rekomendować NWZ wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych. Bieżąca działalność PEM jest częściowo finansowana kredytem w wysokości 39 mln zł zaciągniętym w banku ING. Biorąc pod uwagę obecną, niełatwą sytuację na rynku finansowym uważamy, że w trosce o bezpieczeństwo płynnościowe, PEM powinien akumulować wolne nadwyżki pieniężne na zabezpieczenie przyszłych spłat kredytu i zabezpieczenie odpowiedniego bufora płynnościowego dla swojej podstawowej działalności.

Dziękując Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, zachęcam do lektury załączonego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego.

Z poważaniem, Tomasz Czechowicz

Szczegółowe dane finansowe PEM są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.