• W 2018 r. MCI wypracowała 175 mln zł zysku netto (67% więcej), w porównaniu do 105 mln zł rok wcześniej. Zysk z inwestycji wyniósł 219 mln zł (76% więcej) i był w głównej mierze efektem wyniku wygenerowanego przez subfundusz MCI.EuroVentures w wysokości 212 mln zł oraz przez subfundusz MCI.TechVentures w wysokości 24 mln zł;
  • Aktywa netto (NAV) MCI na 31.12.2018 r. wynosiły 1 mld 265 mln zł, co przełożyło się na wskaźnik NAV na akcję 23,90 zł (156% powyżej poziomu kursu giełdowego MCI na dzień 31 grudnia 2018 r.);
  • Fundusze, w które MCI jest zaangażowana, zanotowały rekordowy poziom wyjść z inwestycji w 2018 roku – ogłoszone w tym okresie exity wraz z dywidendami wyniosły ponad 690 mln zł. Jednocześnie, Fundusze wydały 337 mln zł na nowe inwestycje oraz kolejne rundy finansowania w obecne spółki portfelowe;
  • Współczynnik zadłużenia netto (stosunek długu netto do aktywów) ukształtował się na poziomie 12% – najniższym od 5 lat.

W 2018 r., kolejny okres z rzędu, MCI zanotowała istotną poprawę wyniku netto. Wyniósł on 175 mln zł względem 105 mln zł w roku ubiegłym. Do skokowej poprawy zysku netto przyczynił się dynamiczny wzrost zysku z inwestycji do 219 mln zł, który był pochodną wzrostu wartości posiadanych przez Grupę MCI certyfikatów inwestycyjnych funduszy.

Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto wyniosła w Grupie MCI 1 mld 265 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję (NAV na akcję) oznaczało to 23,90 zł, czyli wzrost o 16% w stosunku do roku ubiegłego.

– Mimo trudnego otoczenia rynkowego, udało nam się zrealizować 175 mln zł zysku netto, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik ma performance funduszu MCI.EuroVentures – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

W 2018 r. Fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, zrealizowały 3 istotne exity.

W funduszu buy-outowym MCI.EuroVentures doszło do sprzedaży udziałów w lifebrain (Włochy) i Dotcard (Polska). Dodatkowo, Fundusz z końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków zawieszających, o których szerzej Spółka informowała w raporcie bieżącym. Rozliczenie transakcji planowane jest na II kwartał 2019 r.

W MCI.TechVentrures, czyli funduszu wzrostowym, zrealizowano wyjście ze szwedzkiej spółki iZettle, której nowym właścicielem został PayPal.

Zrealizowane po wysokich cenach exity przełożyły się na poprawę stóp zwrotu funduszy z Grupy MCI: średnie stopy zwrotu MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures i MCI.CreditVentures wyniosły odpowiednio: 26,9%, 5,9% i 7,4%.

– Najbliższe kwartały będą dla Spółki kontynuacją pracy nad zabezpieczeniem komfortu płynnościowego Grupy. To szczególnie istotne w środowisku spadku popytu na obligacje korporacyjne, kiedy rynek finansowy i kapitałowy w Polsce, w tym również branża TFI, zmagają się z różnymi trudnościami wewnętrznymi – powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital S.A.

W roku 2018 Grupa spłaciła 116 mln zł obligacji, a w roku 2019 przypada spłata 75 mln zł zgodnie z harmonogramem. MCI finansuje te spłaty m.in. przepływami ze zrealizowanych umorzeń posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Pozwoli to uzyskać konserwatywny poziom zadłużenia, czego przejawem jest m.in. najniższe od 5 lat zadłużenie netto aktywów.