W I kwartale 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,3 mln zł zysku netto versus 6,3 mln zł rok wcześniej.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13,2 mln zł (24,8 mln zł przed rokiem).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mln zł (7,5 mln zł), bez zdarzenia jednorazowego 2,6 mln zł.

Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 4,4 mln zł (3,7 mln zł).

QRS (QUERCUS) posiadało 34 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

„Na nasze wyniki w I kwartale br. największy wpływ miał spadek aktywów pod zarządzaniem w trakcie 2018 r. W I kwartale br. aktywa były stabilne i wynosiły ok. 2,5 mld zł. Dla nas wewnętrznie najważniejszy jest jednak inny aspekt – poprawa wyników inwestycyjnych funduszy QUERCUS. I kwartał br. był pod tym względem udany. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: Acer Aggressive FIZ +14,60%, QUERCUS Global Growth +13,62% i QUERCUS Agresywny +8,88%. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne +0,54%. Ponadto wyróżnić można nasz nowy fundusz – Alphaset FIZ, który osiągnął wynik na poziomie +4,01%. Dzięki temu potencjalna opłata zmienna wyniosła 4,4 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.

Zarząd Spółki wskazuje, że skumulowany wynik finansowy za lata 2017-2018 pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji na obligacje GBK (GETBACK) daje nadwyżkę 14,6 mln zł. Tym samym taka kwota, o ile spełnione będą wymogi kapitałowe, może być przeznaczona na skup akcji własnych (buy-back).