Przychody PGN (PGNIG) w I kwartale 2019 roku wyniosły 14 340 mln zł i były o 1 093 mln zł (8%) wyższe niż w I kwartale ubiegłego roku. Wzrost kosztów sprzedanego gazu w bieżącym okresie o 1 716 mln zł (21%) w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego w związku ze wzrostem cen ropy i gazu zdeterminował w głównej mierze poziom skonsolidowanego wyniku na działalności operacyjnej (EBIT), który był niższy o 622 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnął wartość 1 383 mln zł.

Poszukiwanie i Wydobycie

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i wydobycie po I kwartale 2019 roku wyniósł 1 019 mln zł i był o 109 mln zł (10%) niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Obrót i Magazynowanie

Wynik operacyjny segmentu w I kwartale 2019 roku zamknął się stratą w wysokości 121 mln zł (spadek o 254 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 11 693 mln zł i były o 1 484 mln zł (15%) wyższe w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie koszty operacyjne segmentu wyniosły 11 813 mln zł, tj. o 1 737 mln zł więcej niż w roku ubiegłym (17%).

Dystrybucja

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja w I kwartale 2019 roku wyniósł 345 mln zł i był niższy w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 192 mln zł (36%).

Wytwarzanie

Wynik operacyjny segmentu za I kwartał 2019 roku wyniósł 197 mln zł i był niższy o 28% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast wartość EBITDA wyniosła 401 mln zł, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu w relacji do analogicznego okresu 2018 roku.