• Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 2,2% rdr do 16,7 mld zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na indeksy o 6,0% rdr do poziomu 329,9 tys. szt. w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4% rdr do 92,3 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 53,1% rdr do 14,6 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 41,9% rdr do poziomu 211,0 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 0,2% do poziomu 18,3 TWh w maju 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 35,1% rdr do 13,7 TWh w maju 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku spot o 19,7% do 12,8 TWh w maju 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,9 mld zł w maju 2019 r., czyli o 3,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2019 r. o 2,2% rdr do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w maju 2019 r. 793,7 mln zł, o 6,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2019 r. wyniosła 57 909,95 pkt i była o 1,1% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 40,6% rdr do poziomu 85,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju spadła o 40,5% rdr i wyniosła 84,0 mln zł.

W maju 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 548,2 tys. szt., czyli o 16,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 6,0% rdr do poziomu 329,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 10,5% rdr do 119,7 tys. szt.

W maju 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4% rdr do poziomu 92,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 53,1% rdr do 14,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,6 mld zł na koniec maja 2019 r. wobec 80,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w maju 2019 r. o 41,9% rdr do poziomu 211,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju 2019 r. 29,7 mld zł i była o 29,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2019 r. wyniósł 18,3 TWh, co oznacza wzrost o 0,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 33,0% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,1% rdr do poziomu 15,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w maju o 35,1% rdr do 13,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 61,1% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,2% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 27,8% rdr osiągając w maju 2019 r. poziom 29,1 ktoe.

Kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec maja 2019 r. wyniosła 611,14 mld zł (142,40 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld EUR).

Na Głównym Rynku w maju 2019 r. zadebiutowała spółka BBTA (BOOMBIT-PDA) (wartość oferty wyniosła 35,15 mln zł).

Na NewConnect w maju 2019 r. zadebiutowały spółki CDA (oferta publiczna o wartości 850 tys. zł) oraz ARG (ARTGAMES) (oferta prywatna o wartości 800 tys. zł).

W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.