Przychody Sygnity były w I półroczu roku finansowego 2018/2019 r. równe 124,95 mln zł, o 27% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł w zakończonym okresie do 18,16 mln zł z 11,5 mln zł w I półroczu 2017/2018. Natomiast zysk netto spółki wyniósł 15,27 mln zł wobec 3,36 mln zł rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu zarządu SGN (SYGNITY) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze,

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy raport z wykonania pierwszego półrocza roku obrotowego 2018/2019. Zamknęliśmy pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019, w którym Spółka prowadziła normalną działalność biznesową, konsekwentnie realizując proces restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. Zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale roku obrotowego 2018/2019 Spółka zrealizowała bardzo dobre wyniki finansowe, jednocześnie poprawiając swoją płynność finansową.

I. WYNIKI FINANSOWE

Podsumowując pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 zakończone 31 marca 2019 roku, Zarząd Sygnity S.A. bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez Grupę w tym okresie. Poniżej prezentowane wskaźniki nie uwzględniają zdarzeń jednorazowych oraz sprzedaży agencyjnej w obu okresach porównawczych. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

1. Przychody ze sprzedaży: Grupa uzyskała przychody o 27% niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, przy czym spadek przychodów jest wynikiem następujących zdarzeń:

  • Braku rozpoznanych przychodów ze sprzedaży licencji obcych na kwotę 13,9 mln PLN wynikający z wprowadzenia standardu MSSF 15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych
  • Braku przychodów wynikających ze sprzedaży licencji obcych na 11,7 mln PLN wynikający ze zmiany strategii Spółki w zakresie zmniejszenia udziału niskomarżowych kontraktów
  • Braku przychodów z projektów, które zostały zrestrukturyzowane w poprzednim roku obrotowym na kwotę 5,8 mln PLN
  • Braku przychodów ze sprzedaży infrastruktury na kwotę 13,9 mln PLN, zgodnie z przyjętą przez Spółką strategią zmniejszenia sprzedaży niskomarżowych kontraktów

2. Zysk brutto ze sprzedaży: Grupa osiągnęła wzrost rentowności marży brutto ze sprzedaży produktów i usług o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, nie uwzględniając zdarzeń jednorazowych oraz sprzedaży agencyjnej w obu okresach sprawozdawczych.

3. Zysk z działalności operacyjnej: Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 zysk z działalności operacyjnej na poziomie 18,2 mln PLN, co stanowi 62% wzrostu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego.

4. Zysk netto z działalności kontynuowanej: Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 15,9 mln PLN, co stanowi 317% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Tak wysoki zysk netto został uzyskany w wyniku osiągnięcia przychodów finansowych w wysokości 5,7 mln PLN będących efektem pozytywnego wpływu spłaty długu obligacyjnego mającego miejsce w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019. Grupa odnotowała bardzo dobry poziom zysku netto pomimo, że ponosiła koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia w stosunku do Wierzycieli oraz rozpoznała znaczące koszty ujemnych różnic kursowych.

5. Koszty realizacji, sprzedaży i ogólnego zarządu: Grupa kontynuuje założenia restrukturyzacyjne w zakresie ograniczania kosztów realizacji, sprzedaży i ogólnego zarządu, co pozwoliło na osiągnięcie oszczędności kosztowych na poziomie 15,3 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.

II. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA SPÓŁKI

Grupa kontynuuje realizację restrykcyjnego procesu zarządzania płynnością co w raportowanym pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 pozwoliło na uzyskanie dodatniego salda środków pieniężnych na kwotę 26,7 mln PLN, co stanowi 7,5 mln PLN wzrostu salda środków pieniężnych na koniec okresu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Jednocześnie należy podkreślić, że Grupa rozpoczęła rok finansowy 2018/2019 z niższym saldem środków pieniężnych o 5,1 mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wartości wskazują, że efektywnie Grupa uzyskała 12,5 mln PLN efektywnego wzrostu poziomu gotówki, jednocześnie realizując wszystkie spłaty wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej.

III. ZADŁUŻENIE FINANSOWE

W raportowanym okresie Grupa wypełniała wszystkie zobowiązania w zakresie spłaty zadłużenia wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia w stosunku do Wierzycieli o kwotę 38 mln PLN. Jednocześnie Grupa wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych co przełożyło się na zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych o 12 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln PLN Grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln PLN.

IV. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Grupa, po dynamicznym okresie restrukturyzacji przeprowadzonym w poprzednim roku obrotowym, może obecnie pochwalić się drugim z rzędu kwartałem, zakończonym bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Podkreślenia wymaga fakt, że oprócz pozytywnych wyników finansowych, Grupa stale obniża swoje zadłużenie, jednocześnie realizując zobowiązania Umowy Restrukturyzacyjnej. W opinii Zarządu współpraca pomiędzy Spółką a Wierzycielami i Akcjonariuszami przebiega pozytywnie z ukierunkowaniem na dalszy rozwój firmy. Aktualnie Grupa koncentruje się na dalszej poprawie efektywności, rozwoju własnych produktów oraz umacnianiu sytuacji finansowej.

Zarząd Spółki chciałby podziękować Akcjonariuszom, Wierzycielom i Kontrahentom za konstruktywną współpracę i zaangażowanie w procesie dalszego zrównoważonego rozwoju Spółki.

 

Szczegółowe dane finansowe Sygnity są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.