Zarząd XTPL podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Kapitał zakładowy XTP (XTPL) zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 6 800 zł i nie większą niż 7 800 zł, w drodze emisji od 68 000 do 78 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Cena emisyjna jednej akcji serii S wynosić będzie 130 zł. Emisja nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Tym samym, zarząd podjął decyzję o zmianie parametrów emisji, wcześniej informowano bowiem że miałaby dotyczyć od 55 000 do 65 000 nowych akcji.

Emisja ma związek z otrzymaniem deklaracji zainteresowania objęciem nowych akcji od grupy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane środki mają zostać przeznaczona na rozwój na rynku Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej.