Leszek Wąsowicz, większościowy akcjonariusz HEL (HELIO), zawarł porozumienie dotyczące nabycia akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki. Planuje osiągnięcie poziomu 90% ogólnej liczby głosów, przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, a w konsekwencji wycofanie ich z obrotu.

Strony porozumienia posiadają aktualnie łącznie 3 857 000, czyli 77,14% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce.

„Spółka oraz Leszek Wąsowicz zobowiązali się do współdziałania przy podejmowaniu czynności prowadzących do nabycia wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych niż Spółka oraz Leszek Wąsowicz (…)” – czytamy w komunikacie

Porozumienie zostało zawarte do 3 lipca 2020 r. lub do dnia wycofania akcji Helio z obrotu na GPW.